Съдиите настояват да бъде избран нов временен главен прокурор

DenNews.bg
19.06.2023
размер на текста:

Съюзът на съдиите в България настоява да бъде избран нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Това става ясно от писмо, изпратено до членовете на Висшия съдебен съвет, което тази сутрин е публикувано и на сайта на съюза. Ето и пълният текст:

 

 ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Госпожи и господа, На 16.06.2023г., с назначаването на Борислав Сарафов за временноизпълняващ длъжността „Главен прокурор на РепубликаБългария“ Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) взепоредното срамно решение, тежко увреждащо авторитета на съдебнатавласт. Този път - и при наличие на неопровергани по убедителенначинсъмнения и за изземване на правомощия от Пленума на ВСС. Изборът на временно изпълняващ длъжността „Главен прокурорнаРепублика България“ според нас е извън компетентносттанаПрокурорската колегия на ВСС, тъй като следва да се прилагатпоаналогия правилата за избор на главен прокурор - от Пленума на ВССисмнозинство от 13 гласа, съгласно действащите в момента разпоредбинаЗакона за съдебната власт (ЗСВ). С декларацията ни от 17.05.2023 г., излагайки съответни аргументи, призовахме ВСС да отстрани от длъжност както Иван Гешев, такаиБорислав Сарафов като главни участници в разкритите от самитетяхмеханизми и случаи на оказване на неправомерно влияние върхувисшипредставители на съдебната власт, включително членове на самияВисшсъдебен съвет. През последния месец обществото стана свидетел на борба на групировкии властови центрове извън съдебната власт, извършвана с инструментиисредства на наказателния процес от ръководството на прокуратурата. При горепосочената фактическа обстановка Прокурорската колегиянаВСС си позволи да замени едно от главните действащи лица в тозипроцесс друго, не по-малко дискредитирано. По отношение на Борислав Сарафов съществуват обоснованотежкисъмнения за интегритета му, предвид изнесените в медиите даннизапровежданите от него дружески срещи в несъществуващия вече ресторант„Осемте джуджета“ с лица, обявени за издирване от МВР. Налицесаисъмнения в притежаваните от него професионални и нравственикачестваза заемане, макар и временно, на тази длъжност, особено в периодаот
01.05.2023г. досега - множество заблуждаващи обществото публичниизявления, честа и необяснима промяна на позицията по фундаменталнипрофесионални въпроси, намеса на личния му живот в професионалнатаму дейност. Не на последно място, срещу Борислав Сарафов към настоящиямоментима постъпили две уведомления по реда на чл. 411а и сл. от НПК(Главатридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започванена разследване срещу главния прокурор или негов заместник) за деяния, извършени в качеството му на заместник на главния прокурор идиректорна Националната следствена служба. Както става ясно от изявлението на самия Борислав Сарафов веднагаследизбора му и очевидно с мълчаливото съгласие на мнозинствотоотчленовете на Прокурорската колегия на ВСС, същият възнамерявадаизпълнява едновременно длъжностите „директор на Националнатаследствена служба“ и „временно изпълняващ длъжността „Главенпрокурор на Република България“, което е поредната порочнаконцентрация на властнически правомощия. Абсолютно неприемливо до степен на абсурдност е и публичнотоизявление на Борислав Сарафов за „чистка на гешевчетата поместа“, скоето той успя отново и незабавно да потвърди непригодността сизатозипост. Предвид изложеното, Настояваме Пленумът на Висшия съдебен съвет да проведе извънреднозаседание и в съответствие със своите правомощия да определивременноизпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“. Призоваваме Пленумът на Висшия съдебен съвет да отчете сринатотоотръководството на Прокуратурата н Репулика България довериенаобществото в съдебната власт и да избере за временно изпълняващдлъжността „Главен прокурор на Република България“ прокурорсдоказана професионална компетентност и интегритет, който отговарянаизискванията за тази длъжност, след публично обсъждане и излаганенаясни мотиви. Подчертаваме, че в закона няма изисквания това дабъденякой от сегашните заместници на главния прокурор, какватотезасеопитват да налагат членовете на Прокурорската колегия. Внастоящатаситуация е необходимо да бъде избран професионалист, по отношениенакогото не са налице съмнения за принадлежност към някоя от оформилитесе групи на лоялност около бившия главен прокурор и неговия заместникБорислав Сарафов, както и очевидно извън екипа от заместницина главнияпрокурор. В други подобни кризисни ситуации с освобождаванетонаадминистративни ръководотели ВСС е постъпвал именно по тозиначисн–така например, след освобождаването на Николай Кокиновкаторъководител на Софийската градска прокуратура за временно изпълняващ
длъжността беше избран Евгени Диков - тогава прокурор от Върховнатакасационна прокуратура, а след уволнението на Владимира Яневазавременно изпълняващ длъжността председател на Софийския градскисъдбеше назначен Владимир Йорданов - тогава съдия от ВКС. Считаме, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет е моралноделегитимиран и не притежава необходимия интегритет да проведеизборза нов главен прокурор на Република България, порадикоетоВипризоваваме да се въздържате от действия, доунищожаващи престижанасъдебната власт. Напомняме на членовете на Висшия съдебен съвет, че носят изцялоотговорността както за избора през 2019 г. на непригоден за длъжността„главен прокурор“ единствен кандидат (което аргументиранобешеизложено не само от Съюза на съдиите, но и от Висшия адвокатскисъветиредица неправителствени организации и професионалисти с доказанакомпетентност и интегритет), така и за разрушаването на авторитетанасъдебната власт от него и екипа му, след назначаването му. Пред погледа на членовете на ВСС се извършиха множество фрапантнинарушения на принципите на правовата държава и върховенствотоназакона, които не само не предизвикаха адекватна реакция, нодориобратното - бяха безпринципно и арогантно защитавани от мнозинствотоот членовете на Съвета. Същите тези членове, които изведнъжиотновопонеобясними за обществото мотиви, прогледнаха за съществуващитеотгодини проблеми в прокуратурата. Ето защо настояваме за пореденпът, след избора на временно изпълняващ длъжността „главен прокурор“, незабавно да прекратите изпълнението на функциите си като членовенаВисшия съдебен съвет. 19.06.2023г. Управителен съвет на
София Съюза на съдиит

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети