Започва нова седмица на противоепидемични мерки

DenNews.bg
06.10.2022
размер на текста:

Със заповед на здравния министър противоепидемичните мерки са удължават с още една седмица и ще бъдат в сила до 12-и октомври. Ето какви гласи тя:

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Република
България, считано от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за
деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или
многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1.
Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 -
годишна възраст.
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на
открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа
дистанция от 1,5 м.
3. Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища
да организират провеждането на противоепидемични мерки, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в
Приложение № 2;
б) недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на
лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема,
кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала, преподавателите и студентите за правилна хигиена на
ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и
дезинфектант.
4. При възможност и по преценка лицата по т. 3 да организират и дистанционна
форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с
променливи граници или работа на смени.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят
услуги на гражданите, освен мерките по т. 3, прилагат и следните противоепидемични
мерки:
а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция
най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в
помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин
потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, а за
обектите по т. 1 - и за задължението за носене на защитна маска за лице при посещението
на съответния обект.
6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да
използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при
възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за
предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и
възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и
отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично
оздравяване.
II. Противоепидемичните мерки по т. I, т. 3 и 5 са задължителни за прилагане от
всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са
собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други
обекти, които предоставят услуги на гражданите.

III. Министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната
си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед
противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават
организация за изпълнението и контрола им.
IV. Заповедта влиза в сила от 06.10.2022 г.
V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на
интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети