Разширяват обхвата на Синята зона в Дупница

DenNews.bg
11.08.2020
размер на текста:

 Обхватът на Синята зона в Дупница да бъде разширен, предлага в докладна записка кметът на общината инженер Методи Чимев. Тя е качена на сайта наобщинска администрация и предстои да бъде гледана на предстояща сесия на местния парламент. Публикуваме цялата докладна, за да добиете представа за мотивите за това презложение на градзоначалника, както и като граждани да изразите своята позиция:

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от
ИНЖ. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
организация на движението на територията на община Дупница.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за изменение и допълнение на Наредба за
организация на движението на територията на община Дупница.

1. Причини, които налагат изменението и допълнението.
С Решение № 81 / 15.06.2012 г. Общински съвет – Дупница изменя обхвата на зоната
за кратковременно платено паркиране и ул. „Христо Ботев”, от Спортна зала – Дупница до
филиала на детска градина „Зора”, остава извън обхвата на зоната.
Хаотичното паркиране в района около Спортна зала и ул. „Христо Ботев”, налага
въвеждането на режим кратковременно платено паркиране. Приходящите автомобили,
опитвайки се да избегнат обхвата на „синя зона”, паркират на терена зад и около Спортна
зала – Дупница и активните ленти на пътното платно на ул. „Христо Ботев” като задръстват
участъци от движението. В района има и действаща таксиметрова стоянка. Идентична е
ситуацията и с ул. „Княз Борис I” от кръстовището с ул. „Андон Величков” до
кръстовището с ул. „ III гвардейски полк”.
С въвеждането на режим кратковременно платено паркиране около Спортна зала –
Дупница, на ул. „Христо Ботев” до филиала на детска градина „Зора” и на ул. „Княз Борис
I” ще бъде подобрена организацията на движението и установен ред при паркирането в
указаните райони.
2. Цели, които се поставят.
С предложеното изменение и допълнение на Наредбата за организация на
движението на територията на община Дупница се цели въвеждането на ред в паркирането,
което от своя страна ще доведе до подобряване на организация на движението в района,
който се намира в непосредствена близост до центъра на град Дупница.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Необходимите финансови средства, които се предвиждат са за хоризонтална и
вертикална маркировка на въведените зони за кратковременно платено паркиране, които са
минимални и няма да повлияят върху бюджета на предприятието. Предвижда се още
назначаване на двама инкасатори. Към момента основната заплата на един инкасатор в ОП
„Паркинги и гаражи” е 800,00 лв., като необходимата сума за две лица, на годишна база, ще
бъде 19 200,00 лв.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
Промяната на обхвата на „синя зона” ще доведе до разширяване дейността на
общинско предприятие „Паркинги и гаражи” - Дупница. Паркирането в разширявания
район ще бъде организирано и съобразено с правилата, действащи в обхвата на „синя зона”.
Предвижда се дисциплиниране на водачите на МПС, свързано със спазване на правилата за
паркиране на територията на Община Дупница. Предвижда се оформянето на около 75 броя
паркоместа. С разширяване обхвата на действие на зоната за кратковременно платено
паркиране се очаква и приходите на предприятието да бъдат повишени с около 36 000,00
лв. годишно. Сумата е прогнозна, тъй като към настоящия момент е невъзможно да бъде
предвидено колко автомобила ще използват новите участъци от обхвата на зоната.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Предложената Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на
движението на територията на община Дупница е изготвена в съответствие с Европейската
харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за
местното самоуправление и местната администрация, както и на Закона за движение по
пътищата.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от
АПК заинтересованите лица могат в 30 - дневен срок от публикуване на настоящия проект
за обществени консултации на Интернет страницата на Община Дупница да направят
предложения и да изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76 от АПК и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет - Дупница взе
следното
П Р О Е К Т !
Р Е Ш Е Н И Е :
§ 1. Общински съвет – Дупница отменя Приложение № 5 от Наредба за организация
на движението на територията на община Дупница.
§ 2. Общински съвет – Дупница приема ново Приложение № 5 към Наредба за
организация на движението на територията на община Дупница, приложено към докладната
записка.
§ 3. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на
движението на територията на община Дупница влиза в сила от 01.10.2020 година.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети