Закриват Дома за деца в Дупница

DenNews.bg
21.02.2020
размер на текста:

 Дома за деца в Дупница ще бъде закрит, а останалите там 7 възпитаници ще бъдат преместени в център от Семеен тип и преходно жилище.  Докладната е на кмета Методи Чимев и ето какво гласи тя:

 Дом за деца лишени от родителска грижа „Олга Стоянова” (ДДЛРГ) гр. Дупница е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Със Заповед № РД01-0369/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане през 2018 год. е преустановено настаняването на деца в Дома. От началото на 2019 год. отново със Заповед № 0177/28.01.2019 г. на Агенция за социално подпомагане е намален капацитета от 22 на 9 места, считано от 01.02.2019 год.
Предприетите мерки са в изпълнение на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приет с Решение № 859 на Министерски съвет от 13 октомври 2016 г., затваряне на входа към институциите и поетапно закриване на специализираните институции за деца.
От 16.12.2019 год. Община Дупница изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0009-C01“, по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ).
Целта на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи и деца в риск, чрез предоставяне на нови резидентни услуги в Община Дупница – Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст.
Проектът е ориентиран към премахването на институционалния модел за отглеждане на децата, настанени във всички ДДЛРГ, в частност ДДЛРГ ”Олга Стоянова”, гр. Дупница, предвиден за трансформиране и закриване в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дупница 2016-2020, Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 2016-2020, изготвени в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинстуционализация на децата в Република България”.
Съгласно графика на дейностите, заложени в Проекта, се предвижда в средата на месец март 2020 год. да бъдат разкрити двете нови социални услуги «Център за настаняване от семеен тип за деца» с капацитет 12 места и «Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст» с капацитет 8 места, и там да бъдат настанени децата от ДДЛРГ «Олга Стоянова», гр. Дупница.
Към момента в ДДЛРГ „Олга Стоянова” гр. Дупница са настанени 7 деца. Община Дупница с писмо изх. № 24-00-50/21.01.2020 год. е уведомила Дирекция „Социално подпомагане” – Дупница за предприемане на необходимите действия от тяхна страна за промяна мярката за закрила на настанените деца в ДДЛРГ „Олга Стоянова”, гр. Дупница.
Съгласно чл. 36 в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Приет с ПМС № 243 от 05.11.1998 г., изм. и доп. ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, се извършва от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане по предложение на Регионална дирекция за социално подпомагане.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 36 в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет - Дупница да вземе следното,

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Дупница дава съгласие за закриване на специализираната институция Дом за деца лишени от родителска грижа „Олга Стоянова”, с капацитет 9 места, делегирана от държавата дейност, адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2, считано от 01.04.2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Дупница да изпрати настоящото Решение до Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, и го упълномощава да проведе процедурата, като извърши всички необходими правни и фактически действия, и подписва необходимите документи във връзка с изпълнение на решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение впредвид прекратяване настаняването на всички деца в Дом за деца лишени от родителска грижа „Олга Стоянова” от 01.04.2020 г., и с цел недопускане на допълнителни разходи за издръжка и възнаграждения на персонала.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети