Малки стопанства в селските райони могат да кандидатстват с проекти за 15 000 евро

DenNews.bg
25.07.2019
размер на текста:

 Областен информационен център – Кюстендил, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), проведе поредица от информационни срещи в общините Бобошево, Невестино, Сапарева баня и Бобов дол в периода 10-19 юли. Целта на срещите беше представяне на условията за кандидатстване и разясняване на конкретни казуси по атрактивната подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селски райони.

Подкрепа за икономическо развитие на малките земеделски стопанства, ускоряване на модернизацията и технологичното им обновление, подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени са целите на подмярката. Допустими кандидати са физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност и дружества с ограничена отговорност и кооперации. Задължителни условия са кандидатите да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., да са получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем в границите между 2000 евро и 7999 евро включително. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, която се изплаща на два транша: 10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор и 5 000 евро след коректно изпълнение на бизнес плана.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, които отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци" и/или сектор "Етеричномаслени култури" и/или притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район.

Бизнес планът и заявленията за кандидатстване се изготвят от експертите от НССЗ. Крайният срок за кандидатстване по подмярката е 30 септември 2019г. Кандидатстването е изцяло електронно, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети