Предизборна кампания за Европейски избори 2019 г.

07.05.2019
размер на текста:

ДОГОВОР

Днес 30.04.2019 г. в гр. Дупница между страните:

Областен съвет на БСП-Кюстендил, 
и
“Ден Нюз Бг” ЕООД-www.dennews.bg, 
във връзка с предизборна кампания за Избори за Европейски парламент на 26 май 2019 г., се сключи договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да публикува в сайта dennews.bg предизборни материали във връзка с предстоящите Избори за Европейски парламент, за цена в общ размер на 400 лв. (четиристотин лева).
2. Всеки материал/статия се обозначава с надпис „Избори 2019”.
3. Договорът не обвърза по никакъв начин редакционната политика на DenNews.bg с Възложителя и обратно.
4. Краен срок за изпълнение на договора е 25 май 2019 г.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

5. С този договор Изпълнителят се задължава да публикува в DenNews.bg публикации/статии на Възложителя, съгласувани между страните до изчерпване на общата финансова стойност на договора.
6. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя желаните публикации.
7. Възложителят няма право да отдава или да препродава договорените по настоящия договор публикации.
8. В случай, че между страните не бъде договорено изрично точното разположение на съответния материал/публикация, то ще бъде определено от Изпълнителя.


III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9. За изпълнение на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в общ размер на 400 лв.
10. Плащането се извършва от Възложителя до 5 дни, след сключване на настоящия договор.
11. Плащането се извършва от Възложителя по банков път, след като Изпълнителят е предоставил на Възложителя фактура.
12. Плащането се извършва по банкова сметка на Изпълнителя –

Интернешънъл Асет Банк АД
IBAN BG 74 IABG 7490 1000 2739 01
BIC: IABGBGSF

13. При забавяне на плащането от страна на Възложителя, Изпълнителят има право да спре изпълнението на договора до получаване на плащането.

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14. За неуредените в този договор случаи е приложимо действащото гражданско законодателство на Република България.
15. Страните нямат право да прехвърлят на трети лица правата и задълженията си по този договор.
16. Всички изменения, допълнения и приложения към договора са валидни, ако са подписани от двете страни или от техни упълномощени представители.
17. Страните решават възникналите помежду им спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на ГПК пред компетентния български съд.


Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

****

 

ОФЕРТА НА DENNEWS.BG за Европейски избори 2019

 

Най-четено

Темите от "Коментари"

Етикети