В Юндома в Дупница откриват кризисен център за настаняване на бездомни през зимния сезон

DenNews.bg
18.02.2019
размер на текста:

 

В Юндома в Дупница ще бъде разкрит кризисен център, в който през зимните месеци ще се настаняват бездомни. Предложението е кмета Методи Чимев и е внесено под формата на докладна, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общинския съвет на 22-и февруари.

Ето какво гласи докладната:

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Социалната политика на Община Дупница е насочена към създаване на условия за пълноценен и достоен живот на хората, чрез устойчиво развитие на съществуващите социални услуги и разкриване на нови, предоставящи грижи в среда, близка до семейната и/или в общността. Следвайки националните и общински стратегии, реализираните дейности на територията на общината са в изпълнение на цялостната реформа за повишаване качеството на грижа и подобряване положението на хората в неравностойно положение.
Откликвайки на нуждите на населението, Община Дупница предвижда разкриването на социалната услуга „Център за кризисно настаняване на бездомни лица”. Тази социална мярка е изключително необходима за удовлетворяване потребностите на бездомни хора, пребиваващи на територията на Община Дупница.
Центърът ще предлага подслон на бездомните лица за една нощ - от 18.00 ч. вечерта до 10.00 ч. на следващия ден. Осигуряват се и санитарни помещения, дезинфекционни средства и помощ за личната хигиена, съдейства се за търсене на медицинска помощ при необходимост. Осигурява се топла храна за вечеря, понякога и облекло. С потребителите работи й социален работник. Центърът за кризисно настаняване на бездомни лица цели да постигне комплексно краткосрочно въздействие върху потребителите, водещо до повишаване качеството им на живот и социалната адаптация.


Социалната услуга за кризисно настаняване на бездомни ще действа ежегодно за период от 5 месеца - от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година в едноетажна сграда № 68789.16.301.1 със застроена площ 213 кв. м., предназначение: заведение за социални грижи, находяща се в поземлен имот с адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2, Акт за публична общинска собственост № 4654/02.02.2017 г.
С оглед създаване добра организация на работа е удачно Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица да бъде второстепенен разпоредител с бюджет към Община Дупница. Центърът ще функционира за периода от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година, като реалното настаняване на потребители ще се извършва от 01 декември до 31 март, а останалият период е предвиден за почистване и подготовка на помещенията. От 16 април Центърът спират функционирането си и освобождава персонала си. Ежегодното 5-месечно функциониране ще продължи до вземане на друго решение от Общински съвет Дупница съобразно потребностите на местната общност.
Капацитетът на Център за кризисно настаняване на бездомни лица ще бъде 12 места, персонал - 4 бройки и финансиране до 40 000 лв. за един период на функциониране, включващо издръжка, възнаграждения и осигуровки на персонала.
Необходимите средства за функциониране на услугата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Дупница - функция 5, група 3, дейност 589, „Други дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост".
Предвид гореизложеното и на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, предлагам Общински съвет - Дупница да вземе следното,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

1. Разкрива ежегодно като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2 до вземане на друго решение съобразно местните потребности.
2. За нуждите на Центъра по т. 1 Общински съвет Дупница предоставя за безвъзмездно управление едноетажна сграда с идентификатор № 68789.16.301.1 със застроена площ 213 кв. м., предназначение заведение за социални грижи, находяща се в поземлен имот с адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2, публична общинска собственост съгласно Акт за публична общинска собственост № 4654/02.02.2017 г.
3. Центърът се разкрива като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Дупница. Настаняването на потребители в социалната услуга се извършва от 01 декември до 31 март. Ежегодно от 16 април Центърът преустановява дейност и персонала се освобождава.
4. Капацитет на Център за кризисно настаняване на бездомни лица да бъде 12 места, персонал - 4 бройки и финансиране до 40 000 лв. за един период на функциониране, включващо издръжка, възнаграждения и осигуровки на персонала. Необходимите средства за функциониране на социалната услуга да бъдат осигурени от бюджета на Община Дупница - функция 5, група 3, дейност 589, „Други дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост".
5. Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на статут на второстепенен разпоредител с бюджет на Центъра и на основание чл. 36г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в едномесечен срок да изпрати настоящото решение за уведомяване на Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на услугата.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети