Прокуратурата подхваща ВЕЦ, безрезултатно глобяван за замърсяване на река Струма

DenNews.bg
26.11.2019
размер на текста:

В Апелативна прокуратура –София е образувано досъдебно производство за замърсяване на язовир Пчелина и река Струма.
Прокуратурата е била сезирана с жалба от Сдружение „Балканка“, съдържаща данни за евентуално увреждане на защитена зона „Земен“, причинено от експлоатацията на ВЕЦ „Пчелина“, собственост на „Пауър Туенти Туенти“ ООД.
От извършената проверка по преписката се установява, че контролните органи - РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, няколкократно са констатирали нарушения при дейността на веца: несъобразяване на водовземането с регистрираното ниво на язовира, преработени водни количества над допустимата норма, включително в периода на маловодие и размножаване на рибната фауна, както и неизпълнение задължението за монтиране техническо средство за аерация на водата. Дружеството е било санкционирано с наложени глоби.
Налице са данни за лабораторни анализи, извършени от Изпълнителна агенция по околна среда, на взети през 2017 г. и 2018 г. проби от три участъка на р. Струма, съгласно които пробите от района на ВЕЦ „Пчелина“ индикират химично замърсяване, дължащо се на водовземане от придънните слоеве на язовира и изпускането на тези води в реката.
По преписката е приложен и доклад от „Национален природонаучен музей“ при БАН, в който са отразени данни от хидрохимични измервания, свидетелстващи за ниско съдържание на кислород и високи концентрации на биогенни вещества, създаващи несъвместимост на условията за живот на екосистемите. Поради липсата на водни екосистеми в участъка на р. Струма под яз. Пчелина е формирано заключение, че всички риби от този участък са били изтровени и отнесени от течението на реката.
Тези данни са преценени като достатъчни по смисъла на чл. 211, ал. 1 от НПК, поради което прокурор от АП-София е образувал досъдебно производство, затова че в периода 2017 г. – 2019 г., при експлоатацията на ВЕЦ „Пчелина“, замърсил или допуснал замърсяване на водни течения - участък от р. Струма, след яз. Пчелина, чрез привнасяне на химически фактори от преработване на водни количества от язовира, и с това ги направил опасни за хора, животни или растения, или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели- престъпление по чл. 352, ал.1 от НК.
Дадени са указания за назначаването на екологична и физико-химическа експертиза, като след пробовземане от три конкретно посочени участъка се изготви хидробиологичен анализ и даде заключение дали има химично замърсяване, за неговия вид, предполагаемия механизъм на допускането му, екологичния ефект върху условията за живот на водните екосистеми, както и наличието на настъпили изменения в природните местообитания. Същата задача следва да бъде поставена на вещите лица и относно констатираните замърсявания през 2017 г. и 2018 г., след изискване на лабораторните анализи от ИАОС.
Като свидетели ще бъдат разпитани представители на контролните органи, констатирали нарушенията, на дружеството – собственик на ВЕЦ „Пчелина“ и жалбоподателя.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети