Малко над 32 милиона лева е бюджетът на община Дупница за 2019-а година

DenNews.bg
26.01.2019
размер на текста:

Малко над 32 милиона лева е бюджетът на община Дупница за тази година. Финансовата рамка бе приета и гласувана на сесията в петък, като съвсем естествено предизвика полемики заради задавщите се избори. Съветниците от БСП бяха на мнение, че най-слабото звено при постъпването на пари в хазната на общината се очертават чуждестранните инвестиции. Независимият, засега, д-р Пламен Соколов пък обяви, че по времето, когато той е бил кмет община Дупница е била като лъв, а сега, при Чимев, е заприличала на хлебарка. И допълни, че настроението в залата е такова, все едно всички са на погребение. Кметът Методи Чимев отново припомни на съветниците, че при встъпването си в длъжност през 2011-а година е заварил задължения от 20 милиона лева, неплатени сметки за ток в общината, както и забавени заплати. И обясни, че общината може да харчи толкова, колкото средства са постъпили. А те и тази година основно ще бъдат от данъците на гражданите.

Ето и какъв е бюджетът на община Дупница за тази година, след като бе разгледан на икономическа комисия с председател Костадин Костадинов, който даде своята положителна оценка
1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2019 година, както следва:
1.1 По приходите в общ размер на 32 314 084 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 18 209 984 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 17 773 960 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 436 024 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 14 104 100 лв., съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 7998000 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2820000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1434500 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3068500 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 675000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 3348600 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2498700 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 144600лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 705300 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 3167703 лв.
1.1.2.4. Финансиране -410203 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
1.2. По разходите в общ размер на 32 314 084 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 18 209 984 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 14 104 100 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 399 500 лв.
1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 410203 лв.
2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2019 г. по Приложение № 4.
3. Приема инвестиционната програма за 2019 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 3914629 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 705300 лв. съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 15676000 лв. по прихода и 15676000 лв. по разхода, съгласно Приложение № 6. В горната сума са включени 15130000 лв капиталови разходи по СЕС.
5. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 7000 лв.
6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 53000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 26000 лв. по програма “Инвитро”, 15000 лв. други помощи за социално слаби жители на общината, 1000 лв за организацията на слепите в гр. Дупница, 9000 лв за даровити деца.
6.3. Субсидии и целеви разходи за :
6.3.1. Читалища 370110 лв., определени в общ размер за 39 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.
6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница 57000 лв. За културни мероприятия и празници 90500 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.
6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 195000 лв, от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 90000 лв., целево за ФК „Марек 1915” 75000 лв и ВК "Марек Юнион-Ивкони" 30000 лв.
6.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 30000 лв.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети