Предстои приемането на бюджета на община Бобошево за 2019-а година, тук можете да се запознаете с всички документи

DenNews.bg
18.01.2019
размер на текста:

 В Общински съвет-Бобошево е депозиран проект на Бюджет за 2019 г. на община Бобошево /вх. № 02-142/16.01.2019 г./, който ще бъде разгледан подробно и детайлно от общинските съветници на редовни заседания на ПК към ОбС-Бобошево на 23.01.2019 г. /сряда/ от 14:00 ч. в кабинета на Общински съвет и внесен за приемане на редовна сесия на ОбС-Бобошево, която ще се проведе на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в сградата на община Бобошево, заседателна зала етаж 3.

Самият проект на Бюджет 2019 г. е окомплектован с:
- Докладна записка от кмет на община относно приемане на Бюджета за 2019 г. на община Бобошево;
- Доклад към проектобюджета на община Бобошево за 2019 година;
- Бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация;


Забележка: Горепосочените материали можете да намерите на официалната интернет страница на община Бобошево www.obshtina-boboshevo.eu в раздел “Общински съвет-Комисии”, а също така можете да се запознаете с тях и на хартиен носител в кабинета на Общински съвет-Бобошево в сградата на община Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3, ет. 2.

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Крум Маринов – Кмет на Община Бобошево

ОТНОСНО: Приемане Бюджета за 2019 година на община Бобошево

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1,т.6, и ал.2, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, Общинския съвет приема Бюджета на Общината, който е самостоятелен извън Републиканския на основата на собствени приходоизточници и субсидии от Републиканския бюджет, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.
С чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 година са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2019г. под формата на обща субсидия за делегирани от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/ и целева субсидия за капиталови разходи.
Бюджетът на общината се съставя, приема и изпълнява по ред, определен от общинския съвет в приетата от него наредба по реда на чл.82, ал.1 и чл.94, ал.1 от ЗПФ.
Съгласно чл.94, ал.2 от ЗПФ общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.
На основание гореизложеното и чл. 21, ал.1, т.6, , чл.52 ал.1 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г., Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 година,Решение № 277 / 2018 на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., Решение № 776/30.10.2018г. на МС за изменение на Решение № 277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.,ФО-1/15.01.2019 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема бюджета на Община Бобошево за 2019 г., както следва:

І. По прихода в размер на 2 293 802 лева.

1. Приходи с държавен характер за финансиране на държавни дейности:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности– 1 028 223 лв.
Преходен остатък от 2018г. в размер на 32 757 лв.

2. Приходи за местни дейности в размер на 1 232 822 лв., в т.ч.
Данъчни приходи в размер на 109 900 лв.
- окончателен годишен/патентен / данък- 1 900 лв.
- имуществени и други местни данъци- 108 000 лв.

Неданъчни приходи в размер на 294 300 лв. от тях
- приходи и доходи от собственост – 86 000 лв.
- общински такси – 176 900 лв.
- от глоби и наказателни лихви – 7 400 лв.
- от други неданъчни приходи – 2 000 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи – 4 000лв.
- приходи от концесии – 15 000 лв.
- от помощи и дарения – 5 000 лв.

3.Трансфери за местни дейности в размер на 716 400 лв.,в т.ч.
Обща изравнителна субсидия – 307 300 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 71 500 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 337 600 лв.

4. Операции с финансови активи и пасиви:

- друго финансиране по § 93-36-/ - 26 640лв./ за внасяне на отчисления към
РИОСВ, съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

ІІ. По разхода в размер на 2 293 802 лв., разпределени по функции и дейности.

1. Разходи за делегирани от държавата дейности – 1 060 980 лв.
(Разпределени по функции и дейности)
2. Разходи за местни дейности – 1 214 822 лв.
(Разпределени по функции и дейности)
3. Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 18 000 лв.

Крум Маринов, кмет на община Бобошео

Д О К Л А Д

към проектобюджета на община Бобошево за 2019 годинаНие като община сме изправени пред предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най- доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност.
Проектобюджет 2019 г. на Община Бобошево се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.
Проектобюджетът за 2019 година е разработен на база:
** Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 година.
** Постановление № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
** Закона за публичните финанси
** Решение № 277/ 24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г.
** Решение № 776/30.10.2018г. на МС за изменение на Решение № 277/24.04.2018г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година.
** Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове.
Основна цел на проектобюджет 2019 година е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове, непоемане на нови задължения, които не са финансово обезпечени, недопускане на просрочени задължения.
Както през 2018 г., така и през 2019г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: поддържане на общинската собственост, пътната инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалният сектор, култура, спорт и т.н. Ще се стремим към запазване равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.
Като съпоставима база при разработването и представянето на проектобюджета по приходната и разходната част е използван първоначалния бюджет за 2018 г. Направена е съпоставка и с данните по отчет към 30.11.2018 г.


Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2019 г. е в рамките на общата субсидия, одобрена със ЗДБРБ и е в размер на 1 744 623лв., като същата е завишена спрямо одобрената със ЗДБРБ за 2018 г. с 248 760 лева.
Размерът на общата субсидия за общината се определя като сума на всички разходи за делегираните държавни дейности, определени по стандарти.Стандартите за издръжка са определени с Решение № 277 от 2018 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решение № 776/ 30.10.2018 г.
Във функция „Общи държавни служби” увеличението е със 48 700 лв. спрямо бюджета за 2018 година. Отново са публикувани официални данни за съставните компоненти на стандарта- за общинска администрация и отделно за кметовете и кметските наместници.
Във функция „Отбрана и сигурност” увеличението е със 10 280 лв., спрямо бюджет 2018 г., което е в резултат от увеличението на МРЗ и осигурителните вноски за ДОО.
Във функция „Образование” увеличението е с 47 545 лв. спрямо бюджет 2018 г., което е в резултат от направените съществени промени в стандартите, съгласно измененията и допълненията на Закона за предучилищното и училищното образование.Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на района в който се намира училището, а в по- дългосрочен период от качеството на образователния процес. Променят се размерите на стандартите за „норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас от 72 лв.през 2018 г. на 94 лв. през 2019 г., без промяна остава „Допълващия стандарт за материална база”- 25 лв.
Увеличен е стандарта за издръжка на читалищата, от 8 375 лв. през 2018 г. на 9 490 лв. през 2019 година.
Запазва се регламента за предоставянето по тримесечия на годишния размер на общата субсидия 30: 25:20: 25 на сто.
Преходните остатъци в делегираните държавни дейности са насочени за финансиране на същите дейности в които са реализирани и са включени в бюджетите им за 2019 година, като общата сума за делегираните държавни дейности е завишена в размер отговарящ на преходния остатък.


При планиране на собствените приходи е извършен анализ на събираемостта за последните години, отчетена е степента на събираемост, премахнато е влиянието на приходите с еднократен характер, отчетени са тенденциите по отношение на устойчивостта на приходоизточниците.
Общият размер на планираните общински приходи е 404 200 лв.,увеличение спрямо бюджета за 2018 г. с 20 800 лв.

Местни данъци – 109 900 лв.
При планиране на общия обем на данъчните приходи следва:
Да се отрази влиянието на събраните и останали за събиране недобори от минали
години, да се изключат от прогнозата несъбираемите или трудно събираеми данъци, поради несъстоятелност и други обективни причини. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена на база анализ от предходни години, като на този етап е взето предвид запазеното ниво на данъчните ставки. Данъчните приходи включват имуществените данъци, патентен данък и други данъци ;

 

Неданъчни приходи – 294 300 лв., увеличение от 17 000 лв. спрямо началния бюджет за 2018 г. в т. ч. :


Приходи и доходи от собственост – 86 000 лв.
Те включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на
общинско имущество и терени.

Общински такси – 176 900 лв. увеличени спрямо 2018г. с 11 800лв.
Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите,
регламентирани с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобошево, приета с Решение № 30/ 30.01.2012г. на Общински съвет. Отделните видове такси са планирани на база отчетните данни за предходни години, запазен размер на промилите в такса за битови отпадъци.

Глоби, санкции и наказателни лихви- 7 400 лв.
Приходите от лихви, глоби и имуществени санкции, събирани въз основа на влезли в
сила наказателни постановления се планират на база анализ на несъбраните вземания от местни данъци, такси и наеми и издадените наказателни постановления.

Други неданъчни приходи – 2 000 лв.
В този приходен параграф се отнасят единични приходи, не намиращи място в
останалата номенклатура от регламентирани приходи. Основно това са приходите от възстановени съдебни разноски, приходите от предадени вторични суровини и др.

Данък върху приходите по ЗКПО – със знак „минус” – 2 000 лв. Планирани са
средства за дължимите по Закона за корпоративното подоходно облагане – 2% за данък върху приходите от стопанска дейност(нетните приходи от продажба на услуги и стоки, върху приходите от наеми на имущество и земя, другите неданъчни приходи, цени на услуги и приходите от продажба на земя).Дължимите данъчни задължения по ЗКПО се планират и отчитат в намаление на общите приходи по § 37 от ЕБК.

Постъпления от продажба на нефинансови активи – 4 000лв.
Планираните средства са в размер на 4 000лв. от продажба на земя./§40-00/, при заложени 11 000лв. през 2018 г.
През последните бюджетни години планираните приходи от продажба на нефинансови дълготрайни активи не се изпълняваха, т. е оказа се, че планираме кухи обеми. При съставянето на проекта за бюджет 2019 г., общината прие друг подход, като в първоначалния бюджет са заложени толкова приходи за колкото имаме гаранция че ще получим. И тъй като постъпленията от продажба на общински нефинансови активи дават отражение на капиталовите разходи, тяхното неизпълнение създава финансови проблеми за общината.

 

Приходи от концесии – 15 000 лв.
Приходите от концесии се планират на база информация за сключени концесионни
договори за находища по Закона за подземните богатства. Когато това е предвидено със закон , част от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии се превеждат от съответното министерство или ведомство по бюджетите на общините по местонахождение на обекта на концесията.


Помощи и дарения от страната - 5 000 лв.

 


Обща изравнителна субсидия – 307 300 лв.
Тя е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги. Съгласно
чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г.нейният размер за община Бобошево е 307 300лв.Определена е по механизъм , приет със Закона и се предоставя съгласно чл. 53,ал.3 от ЗДБРБ за 2019г. , спрямо 2018г. субсидията е увеличена с 84 000 лева. Запазва се регламента за предоставяне на годишния размер на изравнителната субсидия до 20 януари- 50%, до 20 юли в размер на 25% и останалите 25% до 20 октомври на текущата година.
Субсидията за зимно поддържане на общинските пътища е в размер на 71 500лв, увеличение със 6 500лв. спрямо 2018 г. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят до 20 януари в размер на 75% и до 31 октомври останалите 25 на сто.

Целева субсидия за капиталови разходи – 337 600 лв.
Съгласно чл.50, от ЗДБРБ за 2019г.за община Бобошево е определена целева субсидия
за капиталови разходи с общ размер 337 600 лв.,при размер на 290 700лв. през 2018 г. за изграждане и основен ремонт на общински пътища.Определя се на база дължина на общинската пътна мрежа.
Предоставя се от ЦБ, съгласно чл.53, ал.2 до 5-то число на текущия месец въз основа на заявка на общината, при условията и по ред, определен от министъра на финансите.
Считаме, че изготвената прогноза на приходната част е реалистична. При постъпили по- високи или по- ниски приходи от прогнозните или такива възникнали инцидентно, общинска администрация на основание чл.124 от Закона за публичните финанси ще предприеме действия за извършване на актуализация както в приходната , така и в разходната част на бюджета.


Особености при планиране на разходната част на проектобюджета

Разходната част на проекта за бюджет 2019 г. на общината е разработена при
спазване изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, спазени са изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, съответно за делегираните от държавата дейности , делегираните от държавата дейности- дофинансирани с общински приходи и за местните дейности.Извършен е анализ и оценка на услугите, които предоставя общината, извършен е преглед на структурата и числеността на персонала, отчетена е промяната на минималната работна заплата от 510лв. на 560лева.
Разходите за персонал се очертават като едни от най- значимите разходи в бюджета на общината. Разчитането им е съобразено с нормативните ограничения и в тях се включват представително и работно облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължимите осигурителни вноски от работодател.
Планирането на помощи и обезщетения на домакинствата са съобразени с утвърдената практика на общината, местните наредби и решенията на Общинския съвет.
В зависимост от възможностите си общината е планирала финансов ресурс за субсидирани дейности в сферата на спорта и културата.
Стъпвайки на нормативно регламентираните законови ограничения и планираните прогнозни приходи е изготвена разходната част на проекта за бюджет за 2019 година. Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функциите
„Общи държавни служби” „Образование”,”Здравеопазване”, „Отбрана и сигурност” са определени съобразно единните разходни стандарти и натуралните показатели по съответната дейност. За 2019г. средствата за заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и без читалища и за местните дейности, се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета на общината. За учебните заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети, средствата за работни заплати се определят от директорите им.
Разходите за социални и здравни осигуровки са разчетени съгласно осигурителната
политика за 2019 година. Средствата за социално-битово и културно обслужване на бюджетните звена, разчетени в бюджета са в размер на 3% от плановия размер на средствата за работни заплати. Работното облекло за персонала по трудови правоотношения е разчетено в размер на 300 лв., а за държавните служители съгласно Наредбата за служебното положение на държавния служител.

Разходната част е разработена отделно за:

- Разходи за делегирани от държавата дейности – 1 060 980 лв.;
- Общински дейности – 1 214 822 лв.;
- Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи – 18 000 лв.

Функционално разпределение на разходите :

Функция 1 „Общи държавни служби”

Делегирани от държавата дейности

* Дейност 122 „Общинска администрация”
Единният стандарт за дейност „Общинска администрация” включва средства за
минимално кадрово осигуряване на дейността.Средствата за 2019г. са в размер на 446 900 лв.,и 28 406лв. преходен остатък от 2018 г. като с тези средства се осигуряват присъщите за персонала разходи.

Местни дейности

Предвиждат се и се отчитат разходите за издръжка и възнаграждението на
председателя на общинския съвет и общинските съветници, средствата за издръжка на общинската администрация и работни заплати и осигуровки.
Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и
общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер.
- Разходи за представителни цели на кмета на общината – 2 200 лв.
- За помощи по решение на Общински съвет – 5 000 лв.

Функция 2 „Отбрана и сигурност”
Делегирани от държавата дейности

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – 14 120 лв.
В рамките на определените средства по стандарти за: местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели и издръжка на военния отдел. В тази дейност се планират и отчитат разходите за издръжка на районни полицейски инспектори.

Дейност 282 „Отбранително- мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”- 57 580лв.
В рамките на определените средства по стандарти за денонощни оперативни дежурни се определя числеността на персонала и се разпределят разходите за персонал, други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и издръжка.

Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”- 4 000 лв. В тази дейност се предвиждат и отчитат средства за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия”- 10 000лв.
В тази дейност се планират и отчитат средствата за доброволни формирования по стандартите за издръжка/ обучение, застраховка срещу злополука и екипировка/ и средствата за възнаграждения на доброволците по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление №143 на Министерския съвет от 2008 г.

Функция 3 „Образование”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1г. до 6г. по стандартите както и добавките за децата в детските градини.

В дейност 322 „ Неспециализирани училища без професионални гимназии” се планират и отчитат текущите разходи на училището.В стандартите по образование не се включват средствата за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до 7-ми клас, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст,за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

В дейност 389 „Други дейности по образованието” се отчитат средствата за безплатен превоз на деца и учениците до 16-годишна възраст включително разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски на шофьорите, разходи за горива, винетки, застраховки и др. Тези разходи се финансират с целеви средства от централния бюджет и се получават в процеса на изпълнение на бюджета, поради което не се планират в проекта за бюджет.

Местни дейности
Дейност 311 „Детски градини ” се планират и отчитат разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително и за храната на децата и други.

В дейност 336 „Столове” се планират и отчитат разходите за дейността на столовете в училищата.Режийните разноски за ученическото хранене в столове включват разходите за персонал/ заплати и осигурителни вноски/ и за издръжка.

 


Функция 4 „Здравеопазване”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на средствата по стандарти се планират и отчитат разходите за персонал, за СБКО, за работно облекло на медицинския персонал, за медикаменти и други разходи за издръжка, осигуряващи условия за медицинско обслужване на децата и учениците в здравните кабинети.Местни дейности
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” се планират и отчитат средствата за заплати на медицинските сестри в село Усойка и село Слатино и за издръжка, както и за дофинансиране в размер на 18 000 лв. за работни заплати и осигурителни вноски на медицинския персонал.

 

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Местни дейности
Дейност 524 „Домашен социален патронаж” се планират и отчитат разходите само за този вид дейност.
Дейност 525”Клубове на пенсионера, инвалида и др.”- се планират и отчитат разходите на клубовете.
Дейност 532 „Програми за временна заетост” са планирани 300 лв. за издръжка на назначените лица по програмите към Бюро по труда и за застраховка.


Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.
Разходите в тази функция се финансират от държавни и общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.
В дейност 604 „Осветление на улици и площади” са планирани общо 53 000 лв. за заплащане на консумираната ел.енергия за улично осветление в общината и необходимите ел.материали за ремонт и поддържане на уличното осветление при натурален показател „площ на урбанизираната територия”.
В дейност 623 „Чистота” са планирани разходи общо 122 400 лв., където са планирани средства за заплати, осигуровки и издръжка.
В дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда” са планирани средства в общ размер на 158 084 лв.
Функция 7 „ Почивно дело, култура, религиозна дейност”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 713 „Спорт за всички” се отчитат целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.

Дейност 738 „Читалища” субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя между читалищата на територията на съответната община от комисия съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища, същата за 2019 г. е определена в размер на 75 920 лв.

Местни дейности
В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” са планирани средства в размер на 78 220 лв., за работна заплата и осигуровки, за издръжка,както и за спортни мероприятия.
В дейност 745 „Обредни домове и зали” са предвидени средства за издръжка.

В дейност 759 „Други дейности по културата” са планирани средства в размер на 14 800 лв. за традиционните събори , землячески срещи и международен фестивал.


Функция 8 „Икономически дейности и услуги”
В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” се планират средствата от целевата субсидия за капиталови разходи както и средствата за зимно поддържане на общинските пътища. Съгласно чл.47, ал.1 от ПМС № 344 от 2018 г., за изпълнение на държавния бюджет трансферът за зимно поддържане се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-2-19/2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В частта на местните дейности, са предвидени средства за трудови разходи, осигурителни вноски и издръжка на персонала в дейност 865 „Други дейности по туризма” – в размер на 16 560 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

При планирането на капиталовите разходи се съобразяват годишните цели и приоритети, наличието на неразплатени инвестиционни разходи и преходни обекти. Финансирането е осигурено от целеви капиталов трансфер в размер на 337 600лв. за 2019 година, преходен остатък и собствени средства. Необходимостта от поддържането на общинската инфраструктура е огромна, но ограничените финансови възможности поставят на преден план въпросите как и за какво най- рационално същите да се използват, така че частично да реализираме инвестиционната политика на общината и да отговорим на потребностите на гражданите.

 

 


Изготвил:
Нина Шиникова
Гл.счетоводител на община Бобошево
 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети