Заради финансова невъзможност да ги поддържа, община Дупница прехвърля на държавата 3 язовира

DenNews.bg
06.09.2018
размер на текста:

 Община Дупница ще прехвърли безвъзмездно на държавата 3 от язовирите  си заради финансова невъзможност да ги поддържа. Това става ясно от докладна на кмета Методи Чимев, която ще се гласува на предстоящата сесия на местния парламент на 11 септември, вторник, от 10ч. Ето съдържанито надокладната: 

Съгласно чл.19, ал.4, б. „в“ от закона за водите „Публична общинска собственост са язовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл.13, ал.1, т.1 и включените в имуществото на търговски дружества, различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, като и водохранилищата и до най-високо водно ниво, а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации“.

На територията на общината съществуват водни съоръжения, собственост на Община Дупница, които по смисъла на ЗУТ представляват строежи първа категория. Поддържането и реконструкцията на същите изисква значителен финансов ресурс. Всички са построени миналия век, като въпреки опитите за тяхното поддържане в това число и съоръженията към тях в дължимото по закон техническо и експлоатационно състояние, Община Дупница ще изпита затруднения със справянето на произтичащите от Закона задължения на собственик. Доказателство за последното представляват постоянно постъпващите предписания от контролните органи по Закона за водите.
В изготвените и предоставени от оператора аварийни планове за всеки един от язовирите е видно, че при нормална експлоатация следва да се осигури и наличието на отговорници за язовирите, комуникационна връзка между посочените, както и да се извършат и други дейности, свързани с използването на средства от общинския бюджет.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Вие сте запознати с дейностите, които са предвидени за финансиране в Общински бюджет 2018 . Общината не разполага с възможност със собствени средства да покрие всички настоящи и бъдещи разходи по поддръжка и експлоатация на язовирите. Към част от тях прилежащите им съоръжения се намират в неизправно състояние. Някои съоръжения липсват или са отнесени от перманентно прииждащите води. Други макар и да са налични не изпълняват своите функции поради неизправност.

 

С Решение №186 от 15.12.2017 год. на ОбС гр.Дупница е предприела действия за кандидатстване като бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура BG16M10P002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4. Решението касае единствено язовирите, находящи се в местност „Адилица“, в землището на село Бистрица и местност „Каса падина“ в землището на село Крайници, тъй като мярката е отворена за кандидатстване до 01.10.2018 год. Съществува неизвестност доколко проектните предложения ще бъдат одобрени с оглед на малкия размер на финансов ресурс, отпуснат по програмата и големия брой потенциални кандидати, респективно бенефициенти по същата. Спрямо четири от язовирите –собственост на Община Дупница (язовири, находящи се в местност „Драгочо“-землището на село Бистрица; в местност „Орешето“-землището Бистрица, в местност „Секулица“-землището на село Палатово и в местност „Пладнището“-землището село Палатово) са с предприети действия за извеждането им от експлоатация предвид състоянието, в което се намират. Към настоящия, момент процедурите не са финализирани и няма данни за евентуалния изход от същите.
Със закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн.ДВ.55 от 03.07.2018 год. влязло в сила на 07.07.2018 год.) се предвиди възможност общините, които не могат да поддържат в дължимото техническо и експлоатационно състояние собствените си язовири, да прехвърлят безвъзмездно последните в полза на държавата. Срокът за предприемане на съответните действия е законоустановен – „В тримесечен срок от влизане на сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата“. В същия закон е предвидено и създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон. Последното ще извърши комплексно управление на язовири – публична и частна собственост. Съгласно новосъздадения Параграф 4в.:
„(1) Ремонтите и реконструкцията на язовири-държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извърването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, могат да се възлагат от търговското дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерски съвет.
(2) Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на язовирите по ал.1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.
(3) На одобрените в списъка по ал.2 язовири, в зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертния съвет към търговското дружество определя вида и обема на дейностите по ал.1, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.
(4) Ремонтите и реконструкцията на язовири - държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала, могат да се извършат от търговското дружество по ал.1 при липса на средства и при заявени искане от страна на дружествата.
(5) Общините възстановяват на дружеството по ал.1 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на Общинския съвет.
(6) В случаите по ал.4 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовирите – държавна собственост, се възстановяват от дружеството, което ги стопанисва и управлява („Национална електрическа компания – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала), на търговското дружество по ал.1.“

 

Новосъздаденото дружество ще бъде със сто на сто държавно участие. Същото при положение, че някои от язовирите – собственост на Община Дупница бъде включен в списъка на МС, ще има право да определя и извършва вида и обема на ремонтните дейности изцяло за сметка на Общината на основание Параграф 4в., ал.5 от Закона за водите. При една евентуално създала се подобна ситуация, възниква въпроса как Община Дупница ще може да изпълнява произтичащото си от Закона финансово задължение към въпросното дружество.
С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ОБН – ДВ, БР.55 ОТ 2018 год.), предлагам на Общински съвет - гр.Дупница приема следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет Дупница прехвърля безвъзмездно в полза на държавата правото на собственост върху изброените язовири, както следва
- ПИ с планоснимачен № 000054 по Плана за земеразделяне, местност „Сухите ливади“ в землището на с .Бистрица /нов идентификатор 04220.22.164 по КК на с. Бистрица, НТП: водоем/ публична общинска собственост съгласно Акт № 414/23.03.2000 г.
- ПИ с планоснимачен № 003140 по Плана за земеразделяне, местност „Адилица“/“Татар бунар“ в землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.3.140 по КК на с . Бистрица, НТП: водоем/публична общинска собственост съгласно Акт № 417/23.03.2000г .
- ПИ с планоснимачен № 003128 по Плана за земеразделяне, местност „Адилица“ в землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.3.128 по КК на с. Бистрица, НТП: водоем/публична общинска собственост съгласно Акт № 416/23.03.2000г.
- ПИ с планоснимачен № 023057 по Плана за земеразделяне, местност „Чакалето“ в землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.23.57 по КК на с. Бистрица, НТП: водоем/ публична общинска собственост с Акт № 410/22.03.2000г.
- ПИ с планоснимачен № 000034 по Плана за земеразделяне , местност „Каса падина“ в землището на с. Крайници /нов идентификатор 39339.131.5 по КК на с. Крайници, НТП: водоем/ публична общинска собственост с Акт № 330/03.08.1999г.


2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата по прехвърляне на собствеността на гореописаните имоти в полза на държавата.
 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети