Продължава набирането на приемни семейства от община Дупница

DenNews.bg
11.07.2018
размер на текста:

Продължава набирането на приемни семейства от територията на община Дупница, като те могат да бъдат доброволни или професионални, т.е. платени.
Процедурата е във връзка с продължаващото изпълнение на проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, която ще се реализира до месец февруари 2021 г. Услугата "Приемна грижа" се предоставя на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Община Дупница изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Припомняме, че доброволните приемни семейства полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата, а за т.нар. професионална грижа - семейства и лица получават заплащане.
Месечното възнаграждение, което получава един приемен родител е в размер на 150 % от минималната заплата при едно дете, за две деца е 160 % и за 3 - 170%. Всяко настанено дете получава и месечна издръжка, като за децата от 0 до 3 год. е 260 лв., за тези от 3 до 14 - 227,50 лв. и от 14 години нагоре - 260 лв. на месец.
Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Дупница.
В община Дупница има 10 утвърдени професионални приемни семейства. Няма утвърдени доброволни приемни семейства.

Потребностите за община Дупница от набиране на нови приемни семейства и планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители на услугата „приемна грижа” и Общинската програма за закрила на детето.

Община Дупница е идентифицирала потребност от приемни семейства за деца от 0 до 3 години и за деца от 10 до 16 години. Нуждата от набиране на кандидати с профил от 10 до 16 години е продиктувана от обстоятелството, че на територията на Община Дупница има специализирана институция – ДДЛРГ „Олга Стоянова“.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.

Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес; да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; да осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.

Всички кандидати за приемно семейство преминават през базово обучение, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение, включващо с продължителност най-малко 24 часа.

Кандидатите за приемни семейства на територията на община Дупница могат да се свържат със социалните работници от ОЕПГ с изнесено работно място в Дупница, ул. “Солун” № 4, каб. 12 и на тел. 0877 50 93 93.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети