Собствениците на медии трябва да се знаят, обяви КЗК

DenNews.bg
01.07.2018
размер на текста:

 С Решение № 717 от 28.06.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в Република България.

В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба и саморегулацията в сектора, проследени са характеристиките и структурата на отделните медийни пазари, участниците на тях, анализирана е дейността на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, установена е степента на пазарна концентрация и интеграция, очертани са пазарните тенденции и динамика.

В резултат на проучването са направени изводи за състоянието на медийния сектор и актуалните проблеми, засягащи конкуренцията. В тази връзка се открояват следните изводи и препоръки:

Наблюдават се недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти.

На следващо място, с оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация, Комисията счита за удачно създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание.

Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници, поради което Комисията счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол във връзка с горното.

Относно посочения от част от пазарните участници проблем, касаещ липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК счита за уместно да препоръча да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.

За резултатите от своето секторно проучване, КЗК своевременно е информирала Народното събрание, Министерски съвет, министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на културата, за предприемане, съобразно тяхната компетентност, на подходящи мерки във връзка с функционирането на медийните пазари.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети