„Енергоремонт-Кресна“ АД приключи изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд по ОП „Развитие на човешките ресурси“

DenNews.bg
31.03.2018
размер на текста:

„Енергоремонт-Кресна“ АД е с 37 годишна традиция в леярството, като произвежда отливки и резервни части за енергетиката, в т.ч. шламови помпи за ТЕЦ, брони за топкови мелници, покривни дискове и диск-главини за вентилаторни мелници, различни отливки за българските промишлени и минно-обогатителни предприятия, отливки за циментовите заводи, отливки за корабостроенето и отливки за износ.

През 2017 година дружеството стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1653 "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ – Кресна АД” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 130 764,27 лева без ДДС, от които 111 149,63 лв от Европейския съюз и 19 614,64 лева национално финансиране. Основна цел на проекта е „Осигуряване на оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в „Енергоремонт-Кресна“.
В изпълнение на проекта „Енергоремонт-Кресна“ АД създаде организация с цел по-ефективно изпълнение и управление на дейностите.


Дружеството оборудва място за отдих на служителите си. Помещението е от-ремонтирано, обзаведено и оборудвано, като място за почивка, кът за хранене и отдих. Дружеството също така е подсигурило колективни предпазни средства, чиято цел е ограничаване на рисковите фактори на работната страна. Изградена е и вентилационна система в предприятието.
В изпълнение на проекта „Енергоремонт-Кресна“ АД закупи и предостави лични предпазни средства и СРО, на служителите в дружеството, подсигурявайки безопасни и здравословни условия на труд.

Приключи и въвеждането на иновативна система за организация на труда, който цели да повиши производителността на труда и едновременно с това да повиши степента на опазване на околната среда.
Всички действия по проекта, целят намаляване рисковете за здравето на служителите, подобряване микроклимата в предприятието и изграждането на общност сред служителите. Целевата група обхваща настоящия персонал на дружеството, като поставя акцент върху служителите над 54 години и тези с намалена работоспособност.
В процеса на изпълнение на проекта „Енергоремонт-Кресна“ АД визуализира и онагледи работата по програмата си с публикации в интернет пространството.
Ръководството на дружеството отчита приключилия проект като успешен, всички предвидени дейности са изпълнени по план и в срок , целите и резултатите са постигнати.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети