Управляващите в Дупница предлагат Мария Иванова да бъде още една година прокурист на общинската болница

DenNews.bg
07.12.2018
размер на текста:

 Председателят на Общинския съвет в Дупница Емил Гущеров е внесъл докладна с предложение прокуристът на общинската болница в Дупница Мария Жайгарова да бъде назначена на поста за срок от още една година. Предложението на Гущеров е входирано като докладна за предстоящата сесия на местния парламент, която е насрочена за 14-и декември.

Публикуваме пълният текст на докладната:


„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница е лечебно заведение с едноличен собственик на капитала Община Дупница, като правомощията на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет Дупница.
С Решение №161 / 24.11.2017г. Общински съвет-прие нов Учредителен акт на лечебното заведение, като беше предвидена възможността за избор на прокурист.
С Решение №184 / 15.12.2017г., Общински съвет-Дупница избра Мария Иванова Жайгарова за прокурист на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си н едногодишен срок, считано от вписването му в Агенция по вписванията – Търговски регистър. Вписването е извършено на 23.01.2018г., като прокуристът следва да изпълнява функциите си до 23.01.2019г.
Предвид изложеното, и във връзка с обстоятелството, че към настоящия момент няма избран управител на лечебното заведение, считам, че сега действащия прокурист следва да бъде избран отново от едноличния собственик на капитала за такъв за нов едногодишен срок.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.22, ал.1 от ТЗ и чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ предлагам ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, да вземе следното:

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Общински съвет-Дупница избира за ПРОКУРИСТ “(търговски управител) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109501412, Мария Иванова Жайгарова, с ЕГН *********.
2.Прокуристът на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2019г.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, в размер на 1497 /хиляда четиристотин деветдесет и седем/ лева.
4.Упълномощава Кмета на Община Дупница, на основание чл.23 от Търговския закон да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист, с всички права по чл.21 и чл.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на прокуриста по чл.21, ал.1 от Търговския закон.
5.Възлага на прокуриста да впише промените на обстоятелствата, съгласно взетите решения на Общински съвет-Дупница, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети