Бобошевци бранят пчелите си от антени-убийци на "Булсатком"

DenNews.bg
12.12.2018
размер на текста:

 Жителите на Бобошево повеждат битка в защита на пчелите си от антени- убийци на Булсатком. Доставчикът на телевизия и интернет е получил разрешително да монтира антени в землището на Бобошево. Според тях излъчването на антените ще убие пчелите, които събират мед от овощна градина, която се намира до мясото, където ще бъде монтирана антената, но не на това мнение а Административния съд в Кюстендил, РИОСВ-Перник, както и Комисията за регилуране на съобщенията. Именно тази комисия е издала разрешителното за монтиране на антена с определен радиочестотен спектър. На базата на това съобщение интернет-доставчикът е пуснал заявление до общината, но на заседание на Общинсикя съвет на 29-и март тази година, то е било отхвърлено. Административният съд в Кюстендил обаче се произнася по казуса на 8-и ноември с препоръка в едномесечен срок от връчване на постановлението, Общинския съвет в Бобошево да прегласува своето решение. Но преди заседанието председателят на ОбС Даниела Стоянова е насрочила обществено обсъждане по казуса заради значимостта на проблема, който касае инетересите не само на пчеларите, но и на цялата територия. Всички са готови да бранят с нокти и зъби живота на пчелите в района, въпреки, че от РИОСВ-Перник има официално становище, че монтирането на антените на Булсатком няма по никакъв начин да доведе до намаляване на популацията пчелните семейства.

Затова публикуваме и пълния текст на поканата за обществено обсъждане, което е насрочено за 19-и декември от 13ч. в сградата на община Бобошево.

В Общински съвет – Бобошево е депозирана Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г. от Кмет на община относно Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот (ПИ) № 115011, местност «КОЩАНЕВО» в землището на гр. Бобошево с ЕКАТТЕ 04532, общ. Бобошево, обл. Кюстендил и ПУП – парцелиран план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия (ПП) с цел де са предвиди трасе за електропровод за захранване на имота.
Докладната записка е изготвена във връзка с постъпило в Общинска администрация заявление от «Булсатком» ЕАД за допускане изработване на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на базова станция ЖРКула KNL 151_B в собствен ПИ № 115011 по КВС на землището на гр. Бобошево. В заявлението е посочено, че фирмата е получила Разрешение № 01759/15.12.2011 г. от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие.
С Решение № 464/29.03.2018 г., протокол № 38 ОбС-Бобошево не е приел проекта на решение по Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г. на кмета на община Бобошево. С Решение № 231/08.11.2018 г. по адм. дело № 234/2018 г., Административен съд – гр. Кюстендил е отменил Решение № 464/29.03.2018 г. на ОбС-Бобошево, а административната преписка е върната на Общинския съвет за ново произнасяне в едномесечен срок.
С оглед на гореизложеното и поради обществената значимост на гореописаното, Ви уведомявам, че на 19.12.2018 г. /сряда/ от 13:00 часа в сградата на община Бобошево, заседателна зала етаж 3 ще се проведе публично обсъждане във връзка с предложението на кмета на общината по Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г.


Моля, заинтересованите лица да заповядат.


С уважение,

Даниела Стоянова

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети