Бобошевци бранят пчелите си от антени-убийци на "Булсатком"

DenNews.bg
12.12.2018
размер на текста:

 Жителите на Бобошево повеждат битка в защита на пчелите си от антени- убийци на Булсатком. Доставчикът на телевизия и интернет е получил разрешително да монтира антени в землището на Бобошево, в опасна близост до овощни градини, където пчелите събират прашец. Според тях излъчването на антените ще убие пчелите, но не на това мнение а Административния съд в Кюстендил, както и Комисията за регилуране на съобщенията. Именно тази комисия е издала разрешителното за монтиране на антена с определен радиочестотен спектър. На базата на това съобщение интернет-доставчикът е пуснал заявление до общината, но на заседание на Общинсикя съвет на 29-и март тази година, то е било отхвърлено. Административният съд в Кюстендил обаче се произнася по казуса на 8-и ноември с препоръка в едномесечен срок от връчване на постановлението, Общинския съвет в Бобошево да прегласува своето решение. Но преди заседанието председателят на ОбС Даниела Стоянова е насрочила обществено обсъждане по казуса заради значимостта на проблема, който касае инетересите не само на пчеларите, но и на цялата територия.

Затова публикуваме и пълния текст на поканата за обществено обсъждане, което е насрочено за 19-и декември от 13ч. в сградата на община Бобошево.

В Общински съвет – Бобошево е депозирана Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г. от Кмет на община относно Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот (ПИ) № 115011, местност «КОЩАНЕВО» в землището на гр. Бобошево с ЕКАТТЕ 04532, общ. Бобошево, обл. Кюстендил и ПУП – парцелиран план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия (ПП) с цел де са предвиди трасе за електропровод за захранване на имота.
Докладната записка е изготвена във връзка с постъпило в Общинска администрация заявление от «Булсатком» ЕАД за допускане изработване на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на базова станция ЖРКула KNL 151_B в собствен ПИ № 115011 по КВС на землището на гр. Бобошево. В заявлението е посочено, че фирмата е получила Разрешение № 01759/15.12.2011 г. от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие.
С Решение № 464/29.03.2018 г., протокол № 38 ОбС-Бобошево не е приел проекта на решение по Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г. на кмета на община Бобошево. С Решение № 231/08.11.2018 г. по адм. дело № 234/2018 г., Административен съд – гр. Кюстендил е отменил Решение № 464/29.03.2018 г. на ОбС-Бобошево, а административната преписка е върната на Общинския съвет за ново произнасяне в едномесечен срок.
С оглед на гореизложеното и поради обществената значимост на гореописаното, Ви уведомявам, че на 19.12.2018 г. /сряда/ от 13:00 часа в сградата на община Бобошево, заседателна зала етаж 3 ще се проведе публично обсъждане във връзка с предложението на кмета на общината по Докладна записка с вх. № 02-475/26.02.2018 г.


Моля, заинтересованите лица да заповядат.


С уважение,

Даниела Стоянова

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети