ВСС избра единодушно Иван Димитров за председател на Районния съд в Дупница

DenNews.bg
06.11.2018
размер на текста:

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Иван Божиков Димитров за административен ръководител на Районен съд – Дупница. Другият кандидат Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница не получи нито един глас в своя подкрепа.

Иван Димитров има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и съдия. В периода от 28.05.2001 г. до 06.01.2003 г. е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, след което до 02.04.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Благоевград. В периода 01.11.2006 г. – 01.09.2010 г. е командирован в Окръжна прокуратура – Благоевград, а от 02.09.2010 г. до 01.10.2010 г. е командирован в Районна прокуратура – Гоце Делчев. От 02.04.2012 г. и към настоящия момент Иван Димитров е съдия в Районен съд – Дупница.

В концепцията си за стратегически управление кандидатът определя като приоритет съхраняване на създадената благоприятна работна атмосфера, запазване и надграждане на създадените добри практики. Сред основните му цели са спазване принципа на случайно разпределение на делата, при равномерно натоварване на съдиите, председателя на съда и неговия заместник; пълноценно използване на законовите възможности за съдийско самоуправление; отстояване на съдийската независимост; продължаване на практиката за наблюдение върху срочността на произнасяне и предприемане на мерки срещу неоправдано забавяне при разглеждане и решаване на делата; повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители; продължаване на сътрудничеството с медиите, редовно обновяване на интернет сайта на съда, провеждане на ден на отворените врати.

По отношение подобряване на материално битовите условия в съдебната сграда се предвижда подмяна на отоплителната и ремонт на електроинсталацията; спешен ремонт на фасадата на сградата; изграждане на асансьор за осигуряване на достъп на лица с увреждания; обособяване на помещение за задържани лица, отговарящо на изискванията; подмяна на обзавеждането и остарялото технически оборудване.

По време на изслушването кандидатът отговори на въпросите от Българския институт за правни инициативи.

Членовете на Съдийската колегия Боян Новански, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров зададоха въпроси във връзка с възникналия проблем от разпределението на съдебната сграда между съда и прокуратурата в Дупница; необходимостта от законодателна промяна в реда за провеждане на конкурсите за повишаване в длъжност; възможността за успешно съвместяване на работата на административния ръководител със 100% натовареност в правораздавателната му дейност и ролята му при отстояване независимостта на съдиите. Съдия Димитров изрази мнение как би се отразило закриването на съдилища за подобряване ефективността при разходване на бюджетните средства и възможността чрез конкурси и процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ да се реши кадровия недостиг в съдилищата.

Кандидатурата на Иван Димитров бе подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков, Олга Керелска и Боян Магдалинчев, които се обединиха около становището, че кандидатът притежава необходимите нравствени и професионални качества. Посочено бе, че концепцията му е основава на много добро познаване на работата на съда, предлага иновативни идеи и заявява приемственост на установените добри практики от досегашния административен ръководител. В изказванията си членовете на Съдийската колегия акцентираха върху данните от атестациите му, неговата лична ангажираност с важни за системата въпроси и изложените оригинални идеи, както и категоричната подкрепа за кандидатурата му от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Дупница, като гаранция за успешно реализиране на поставените цели.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети