Съветници на трудови договори в частната болница в Дупница не са в конфликт на интереси, гласувайки решения за общинската

DenNews.bg
05.07.2017
размер на текста:

 Общинските съветници от Дупница д-р Матей Попниколов и Костадин Костадинов не са в конфликт на интереси, работейки по трудови договори в частната болница и едновременно с това взимайки решения, свързани с общинската болница. Това постанови Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а решението е публикувано на сайта на институцията. Проверката бе инициирана по сигнал на лидера на местната структура на партия Да, България и кандидат за депутат на последните избори Любомир Авджийски. 

Ето какво гласи и самото решението на комисията: 

По същество твърденията в сигнала са следните: Матей Попниколов като общински съветник в
Общински съвет Дупница е участвал в обсъждането и приемането на Решение № 35 от
02.03.2016г. на Общински съвет относно отчет на работна група за проверка на
състоянието на МБАЛ „Свети Иван Рилски.“ ЕООД, като част от този доклад е и
предложението за закриване на Пневмофтизиатричното отделение и отделението по
Хемодиализа и в същото време Попниколов има сключен трудов договор с МБАЛ „Свети Иван Рилски-
2003“ ООД, гр. Дупница, а двете болници са конкурентни.
По отношение на Костадин Костадинов твърденията са, че като общински съветник в Общински
съвет Дупница е участвал в обсъждането и приемането на Решение № 58 от 15.04.2016г. на
Общински съвет за извършване на структурни промени и съкращение над 10 % от
персонала на МБАЛ „Свети Иван Рилск“ ЕООД, гр. Дупница и в същото време има сключен трудов
договор с МБАЛ „С.И.Р.- 2003“ ООД, гр. Дупница.
Към сигнала не са приложени доказателства.
Комисията служебно е събрала следните доказателства: трудов договор №
17/04.08.2014г.; допълнително споразумение към трудов договор № 017/04.08.2014г. от
04.01.2016г.; трудов договор № 008/14.06.2004г.; допълнително споразумение към
трудов договор № 008/14.06.2004г. от 28.12.2006г.; допълнително споразумение към
трудов договор № 008/14.06.2004г. от 04.01.2016г.; декларации по чл. 12, т. 1 от
ЗПУКИ, подадени от К.К. с вх. № 36/13.12.2011г., № 31/13.11.2015г. и декларации по
2 чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени от М.П. с вх. № 41/22.12.2011г. и № 56/28.04.2017г.;
клетвен лист на М.П. – 2 бр. и на К.К. – 1 бр.; протокол № 3/02.03.2016г. от заседание
на ОбС-Д.; протокол № 4/29.02.2016г. на ПК по икономическа и инвестиционна
политика, бюджет и финанси; протокол № 3/29.02.2016г. на ПК по здравеопазване,
социална политика и етнически въпроси; докладна записка от И.К. – председател на
ОбС-Д. с изх. № 145/25.02.2016г., ведно с доклад на работната група за оценка
състоянието на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД; протокол № 4/15.04.2016г. на ОбС-Дупница
По реда на чл.26 от ЗПУКИ Матей Попниколов и Костадин Костадинов в качеството им на общински
съветници в Общински съвет Дупница са поканени на изслушване пред КПУКИ на 08.06.2017
г. За изслушването Попниколов е редовно уведомен на 27.05.2017г., а К.на 29.05.2017г.
На изслушването пред Комисията, обективирано в т. 9 и 10 от Протокол №
36/08.06.2017г., Попниколов твърди, че Решение № 35 на ОбС-Д. гласи, че общинският съвет
приема за сведение доклада на работната група за проверка на МБАЛ „Свети Иван Рилски.“ ЕООД, гр.
Дупница потвърждава участието си в гласуването на цитираното решение. Като принципал на
общинските дружества в Д. по инициатива на председателя на общинския съвет са били
създадени работни групи от независими експерти, които да оценят работата на всички
общински дружества в Дупница., включително и общинска болница или МБАЛ „Свети Иван Рилски.-2003“
ООД, гр. Дупница. Докладът на работната група е приет за сведение с пълно мнозинство в
общинския съвет. Потвърждава наличието на трудов договор с частната болница, но
категорично отрича да има отношение към собствеността на лечебното заведение.
Костадинов потвърждава участието си в заседанието, както и в гласуването на процесното
решение, но категорично отрича да има какъвто и да било интерес от същото.

 

След като обсъди събраните по делото доказателства, Комисията установи
следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от физическо лице с посочени три имена и адрес Същият е
подписан.
Матей Попниколов. е общински съветник в Общински съвет Дупница, видно от приложените по
преписката клетвени листа от 06.11.2015г. и 28.04.2017г.
Подал е декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ съответно с вх. №
41/22.12.2011г. и № 56/28.04.2017г. и № 41/22.12.2011г. и № 36/28.04.2017г.
К.К.К. е общински съветник в Общински съвет Дупница, видно от приложения по
преписката клетвен лист от 06.11.2015г.
Подал е декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ съответно с вх. №
36/13.12.2011г. и № 31/13.11.2015г. и № 36/13.12.2011г. и № 31/13.11.2015г.
Видно от приложения по преписката протокол № 3/02.03.2016г. от заседание на
Общински съвет Дупница, Костадин Костадинов е отсъствал от заседанието, а Матей Попниколов е участвал в обсъждането и
приемането на решение № 35 на ОбС-Д. относно приемането на доклад на работната
група за проверка във МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница Решението е прието с 21 гласа „за“,
0 „против“ и 0 „въздържал се“.
Видно от трудов договор № 17/04.08.2014г., сключен между МБАЛ „Свети Иван Рилски–
2003“ ООД и Матей Попниколов., същият е назначен на длъжност лекар хирургия в болницата.
Видно от протокол № 4/29.02.2016г. от заседание на Постоянната комисия по икономическа и
инвестиционна политика, бюджет и финанси, Костадин Костадинов е отсъствал от заседанието, а Матей Попниколов е
подписал протокола, от който е видно, че комисията е разгледала докладните записки и
е приела за сведение докладите на работните групи.
Видно от приложения по преписката протокол № 4/15.04.2016г. от заседание на
Общински съвет Дупница, Костадин Костадинов е участва в обсъждането и приемането на решение № 58 от
15.04.2016г. за извършване на структурни промени и съкращение над 10 % от персонала на МБАЛ „С.И.Р.“ ЕООД, гр. Д. Решението е прието с 21 гласа „за“, 0 гласа
„против“ и 4 гласа „въздържал се“.
Видно от трудов договор № 008/14.06.2004г., сключен между МБАЛ „Свети Иван Рилски" 2003“ ООД и Костадин Костадинов, същият е назначен на длъжност специалист по маркетинг, снабдяване и пласмент в болницата.
Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:
За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, следва
да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична
длъжност; наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено
властническо правомощие, повлияно от частния интерес.
Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 2,
ал. 2 и ал. 3 от ЗПУКИ. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или
нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или за свързани с него
лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в
имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне,
прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на
стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа
или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар,
награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго
неблагоприятно събитие.
Като общински съветници в Общински съвет Дупница, Матей Попниколов и Костадин Костадинов са лица, заемащи
публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 9 от ЗПУКИ.
В хода на производството безспорно се установи наличието на трудови
правоотношения между Попниколов и МБАЛ „С.И.Р.–2003“ ООД, както и между Костадинов и МБАЛ „Свети
Иван Рилски– 2003“ ООД.
Спецификата на трудовото правоотношение като двустранно възмездно
отношение не може автоматично да обуслови извод за наличието на икономическа
зависимост на лицата, заемащи публична длъжност и търговското дружество - МБАЛ
„Свети Иван Рилски– 2003“ ООД.
Във връзка с горното, Комисията приема, че не е налице свързаност по смисъла
на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ между Матей Попниколо  и МБАЛ „С.И.Р.– 2003“ ООД, както и между
Костадин Костадинов и МБАЛ „Свети Иван Рилски– 2003“ ООД.
В хода на производството се установи, че Матей Попниколов като общински съветник в
Общински съвет Дупница е участвал в обсъждането и приемането на решение № 35 на ОбС-Д.
относно приемането на доклад на работната група за проверка във МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, като част от този доклад е и предложението за закриване на
Пневмофтизиатричното отделение и отделението по Хемодиализа, но липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ между него и МБАЛ „Свети Иван Рилски – 2003“ ООД обуславя и липсата на частен интерес за лицето, заемащо публична длъжност, както и за свързано с него лице.
Установи се, че Костадин Костадинов е участвал в обсъждането и приемането на решение № 58 от
15.04.2016г. на Общински съвет Дупница за извършване на структурни промени и съкращение
над 10 % от персонала на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, но липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ между него и МБАЛ „С.И.Р. – 2003“ ООД обуславя и липсата на частен интерес за лицето, заемащо публична длъжност, както и за свързано с него лице.

Следователно налице са два от елементите от състава на конфликт на интереси
по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ – лице, заемащо публична длъжност и упражнени от
него правомощия по служба. Не е налице обаче третият елемент – наличието на частен
интерес за Матей Попниколов и Костадин Костадинов или свързани с тях лица по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ
от упражнените от тях правомощия по служба, който може да повлияе върху
безпристрастното им и обективно изпълнение.
Липсата на частен интерес, личен или на свързано лице, по смисъла на §1, т.1 от
ДР на ЗПУКИ с лицето, заемащо публична длъжност, от упражнените от него
правомощия по служба, води до извод за липсата на конфликт на интереси по смисъла
на чл. 2 от ЗПУКИ.
Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, т. 2
от ПОДКПУКИ, Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
Р Е Ш И:
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Матей Попниколов, заемащ публична длъжност по чл. 3, т. 9 от ЗПУКИ, във връзка с
участието в обсъждането и приемането на решение № 35/02.03.2016г. на ОБС-Д.,
поради липса на частен интерес негов или на свързано с него лице по смисъла на §1, т.
1 от ДР на ЗПУКИ.
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Костадин Костадинов  във връзка с
участието в обсъждането и приемането на решение № 58 от 15.04.2016г. на ОБС-Д.,
поради липса на частен интерес негов или на свързано с него лице по смисъла на §1, т.
1 от ДР на ЗПУКИ.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ прокуратурата може да протестира
решението пред Административен съд – София-град, в едномесечен срок от
съобщаването му.

Катя Станева (П)
Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
Николай Николов (П)
Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
Паскал Бояджийски (П)
Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети