Всички земеделски стопани трябва да отправят искане до пожарните служби за проверка на техниката преди настъпването на активния сезон

DenNews.bg
01.06.2017
размер на текста:

  Обръщаме внимание към земеделските стопани, че земеделската техника, която участва в прибирането на реколтата трябва да бъде проверена от органите за ПБЗН за пожарообезопасеността й. За извършване на такава проверка се отправя искане до съответната районна служба ПБЗН. На изправна в противопожарно отношение земеделска техника се издава становище за допускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания. При установяване на техника, с която се извършва дейност и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност, органите на ДПК съставят АУАН, а глобите, които се налагат чрез издаваните НП са от 200 до 2000 лв. Ще бъдат извършвани и съвместни проверки с органите на ОД „Земеделие“ при Министерството на земеделието и храните по установяване състоянието на земеделската техника.

Изисквания за обезопасяване на земеделската техника и съоръжения:
- Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители;
- Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите;
- Електрическите вериги от оборудването да са защитени със стандартни предпазители, оразмерени за съответните номинални токове;
- Резервоарите за гориво на земеделската техника да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво;
- Техниката се осигурява с устройства за защита от статично електричество;
- Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци, масло и др.

Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и фуражите:

- При започване на жътвата житните култури се парцелират на участъци чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване на противопожарни ивици. Противопожарните ивици покрай пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа, железопътните линии, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищни паркове, покрай огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти и др. са с широчина най-малко 6 м. По време на жътва в житни блокове над 100 дка. се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м, а при блокове с площ над 2000 дка. - и на пригодено за пожарогасене съоръжение.
- При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи, грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури. Фигурите са с единичен обем до 200 т и в група до 600 т. Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м. Фигурите се обособяват на разстояние не по-малко 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с ширина най-малко 5 м.

Напомняме Ви, че съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 12 от НАРЕДБА № Iз-8121з-968/19.12.2014 г. в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.

Апелираме към населението да прояви гражданска съвест и отговорност за недопускането на такива дейности, причиняващи сериозни вреди, както на националното богатство, така и на всеки от нас чрез нарушаване на екологичното равновесие и замърсяване на околната среда.

При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, подайте незабавно съобщение на телефон 112.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети