Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на ВАП: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

DenNews.bg
31.05.2017
размер на текста:

  Прокурор Петрова, Върховната административна прокуратура (ВАП) поиска отмяна на по-високите цени на газа, водата в София и тока. Кое наложи намесата ви?

- Преписката е образувана по медийни публикации и гражданския протест пред сградата на КЕВР заради значителното увеличение на цената на парното, тока и водата. Държа да подчертая, че след като депозирахме протести срещу решенията на КЕВР, във ВАП постъпиха многобройни сигнали и молби от граждани, сдружения и организации с доводи за незаконосъобразност на актовете на КЕВР и с настоятелно искане за присъединяване към нашите протести.С актовете на комисията е даден приоритет на доставчика при пренебрегване на изключително важната социална функция, която играе регулирането на цената на този вид услуги. КЕВР не е изпълнила задълженията си като регулатор да осигури баланс между интересите на потребителите и на енергийните предприятия.Що се касае до повишената цена на водоснабдителните и канализационните услуги за София, следва да се каже, че водата за питейни нужди е основна жизнена потребност и чистото прилагане на пазарно поведение в случая е невъзможно.

- Кога да очакваме решение по делата?

- Към настоящия момент нямаме информация за насрочване. Но държа да уточня важна особеност. Съгласно Закона за енергетиката актовете на КЕВР подлежат на незабавно изпълнение, т.е. дори и да са порочни, те влизат в сила от момента на постановяването им. Няма възможност, докато трае съдебното оспорване, прокуратурата да поиска от съда спиране на действието на протести-раните актове. Независимо от това как ще приключат съдебните процеси, е налице една позитивна последица и тя е, че държавният регулатор в бъдещата си дейност ще следва стриктно да прилага закона със знанието, че дейността му или по-точно актовете му са обект на контрол от ВАП.

- Проверихте и състоянието на язовирите. Когато представяхте резултатите от инспекцията, казахте, че вашите предписания не са изпълнени. Има ли напредък?

- В хода на проверката бе констатирано от контролния орган - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), че 2200 от проверените 4390 язовира са в неизправно частично работоспособно или неизправно-неработоспособно състояние. 81 язовира са в предаварийно състояние.Съгласно Закона за водите достъпът до тях или ползването им спешно трябва да бъде забранен или язовирните стени и съоръженията към тях да бъдат изведени от експлоатация.Очевидно е, че на фона на установените 2200 язовирни съоръжения в техническо състояние, не-съответстващо на изискванията за безопасност, липсата на предприети мерки е повече от смущаваща. Съставените едва 11 акта за установяване на административни нарушения при констатации за поредни неизпълнени предписания при предишни проверки и липсата на санкции също говорят за тежко укоримо бездействие от страна на контролния орган.

Това бездействие и отказът да се приложи законът бяха повод и за нова проверка - този път възложена на министъра на икономиката. Той трябва да разпореди на инспектората да провери дейността на ДАМТН по осъществяване на контрола на язовирните стени, на отказа на агенцията при наличие на основания да инициира принудителни мерки.

- По какви други проверки работи ВАП?

- Констатирали сме общински наредби, в които незаконосъобразно е регламентирана възможността за принудително преместване на автомобили без знанието на собственика, извън случаите, посочени в Закона за движение по пътищата. Това значи, че има общини, които по свое усмотрение са си набелязали места, откъдето да вдигат коли с паяци. Вече са факт и първите протести в съда.

Друг актуален случай, по който работим, е протестът с искане за отмяна на чл.6 ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират от КЕВР. Този текст се отнася за таксите, които комисията събира за предоставяне на комплект документация за участие в конкурс. Тя е в размер на 10 000 лв. и се отразява на крайната цена, която плаща потребителят. Размерът й е в явно противоречие с целите на закона, свързани с постигане на минимални разходи за енергайните доставки, при това в защита интересите на потребителите, като същевременно има по-скоро облагодетелстващ за КЕВР характер.

- ВАП извършва мащабна инспекция на общинските наредби. Кои са най-фрапиращите примери на своеволия?

- Темата е толкова всеобхватна, че не би могла да бъде изчерпана в рамките на интервюто. Проверките стартираха през април 2016 г. и продължават и в момента. Извършваме ги съвместно с колегите от административните отдели при окръжните прокуратури. Проверихме 5000 общински наредби. Досега сме депозирали пред административните съдилища над 1000 протеста. Държа да подчертая, че за 2016 г. от депозираните 637 протеста 403 са уважени, неуваже-ни са само 22, а 212 не са разгледани до края на 2016 г.

Оспорихме разпоредби, с които са определени такси в случаите, в които такива не се дължат. Втората категория включва разпоредби за определяне на такси на базата на дискриминационни критерии.

Като пример бих посочила такса за детска градина на база на имущественото състояние на семейството.

Третата категория незаконосъобразни разпоредби засяга случаи, при които размерът на дължимата такса не е съобразен с необходимите разходи, което е в нарушение на Закона за местните данъци и такси.

Разкрихме и случаи на въвеждане на допълнително условие за освобождаване от такса смет, при положение, че подобно изискване няма, както и частично освобождаване при неползване на имот, въпреки че законът регламентира освобождаване в цялост.

В някои общини бе регламентирана възможност да се дарява общински имот с обикновено мнозинство от общинските съветници, при положение че съгласно закона е необходимо квалифицирано. Изключително притеснителна за мен е практиката, с която се сблъскахме, например в Приморско, Вършец, за незаконосъобразното задържане на прокурорския протест, депозиран чрез председателя на общинския съвет до съда и непред-приемане на действия в продължение на месеци за препращането му, въпреки че в закона е посочен 3-дневен срок. Така се препятства образуването на дело.

Смущаващ е и практикуваният в определени случаи от местната власт своеобразен произвол, изразяващ се в системното неспазване на конституцията и на законите в редица действащи актове на местната власт.

- Коя общинска наредба ви изненада най-много?

- Определено надмина очакванията ми въведената в някои общини екзотична, а по същество незаконна санкция поправителен труд за констатирани нарушения на регламентирания с наредба обществен ред, в т.ч. и за неправилно паркиране. Недопустимо е също така с наредба децата да бъдат третирани по различен начин при записването им в детски градини и да се поставят в зависимост от определени финансови задължения, които техните родители трябва да изпълнят. По тази причина сме протестирали над 115 наредби.

- Срещате ли съпротива от местната власт?

- Приемам като съпротива отказа да се придвижи депозираният от нас протест до съответния съд. Свидетели сме и на случаи, в които отменена правна норма от наредба се приема в друга и така се прави опит да се съхрани порочният режим.