„Енергоремонт-Кресна“ АД започна изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

10.10.2017
размер на текста:

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД сключи договор на 05.06.2017 г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на проекта е 130 764,27лв. без ДДС, от които 111 149,63 лв. от Европейския съюз и 19 614,64 лв. Национално финансиране.
Настоящият проект "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ – КРЕСНА АД", има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в "Енергоремонт - Кресна" АД". Общата цел на настоящото проектно предложение ще бъде постигната, чрез следните специфични цели:
1. Да се въведат нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда.
2. Да се оптимизират работните процеси и да се въведат практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители
3. Да се ограничи въздействието на рисковите фактори на работната среда и да се гарантира високо ниво на ЗБУТ.


4. Да се въведат социални придобивки в предприятието за повишаване на удовлетвореността от труда.
Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности:
Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;
Дейност 2: Публичност и визуализация на дейностите по проекта;
Дейност 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез обновяване на ЛПС и СРО;
Дейност 4: Осигуряване на колективни предпазни средства за ограничаване на рисковите фактори на работната среда чрез изграждане на вентилационна система;
Дейност 5: Въвеждане на иновативна система за организация на труда, насочена към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
Чрез тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:
- ще се намалят рисковете за здравето на работниците чрез подобряването на микроклимата в предприятието.
- ще се повиши информираността на наетите, които ще се запознаят с начините за намаляване на специфичните рискове за здравето им.
Целевата група по проекта обхваща настоящия персонал на фирма "Енергоремонт - Кресна" АД, като се поставя акцент върху хората над 54 години, тези с намалена работоспособност и осигуряване на възможност за непълен работен ден.

 

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Енергоремонт-Кресна" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договориращия орган.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети