Вижте какви са правата ви, ако не искате да почивате в Турция, а сте купили туристически пакети

DenNews.bg
22.07.2016
размер на текста:

 По повод оповестената информация, че на 20.07.2016 г. в 23.40 ч. Министерският съвет на Република Турция е взел решение за въвеждане на извънредно положение в страната за срок от 3 месеца, поради опита за военен преврат в нощта на 15.07.2016 г., Министерството на външните работи /МВнР/ на Република България настоятелно препоръча на българските граждани да се въздържат от пътуване до Република Турция до нормализиране на обстановката. В своята позиция от 20.07.2016 г. МВнР съветва българските граждани, които са на територията на страната, да избягват оживените места на големите градове поради риск от ексцесии, като посочва единствено конкретни местности в гр. Истанбул.

Във връзка с гореизложеното КЗП припомня възприетите в законодателството постановки при закупени туристически пакети от туроператори:

 

Отказ от пътуването от страна на потребителя

Съгласно чл.90, ал.3 от Закона за туризма, когато потребителят се откаже от организираното пътуване преди неговото започване по собствена причина, туроператорът има право да удържи неустойка само в случай, че размерът й е изрично посочен в договора за организирано пътуване. Т.е. в този случай туроператорът би трябвало да върне платените от потребителя суми и да удържи неустойка, ако тя е предвидена в сключения договор и съобразно уточнения в договора размер според периода, в който се извършва отказът.

 

2.Отмяна на пътуването от страна на туроператора

 

Съгласно чл. 90, ал.1 от Закона за туризма, когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, той има следните права:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

 

В този случай потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, освен:

1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или

2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила.

3. непреодолима сила

 

Тъй като възниква и въпросът дали е налице непреодолима сила, следва да се представи кратка информация относно уредбата на това понятие.

Понятието „непреодолима сила" е дефинирано в чл. 306, ал. 2 на Търговския закон. „Непреодолима сила e непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора". Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да я докаже. Важното е, че непреодолимата сила трябва да засяга пряко изпълнението на договора. Това означава, че тя трябва да действа по същото време и на същото място, където се изпълнява договорът и да е с такъв интензитет, че той да не може да се изпълни.

ТЗ не регламентира последиците от прекратяването на договора. Това означава, че те следва да се уредят от общите норми на гражданското законодателство. В случая приложим е чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите – „Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне”. Прекратяването на договора по чл. 306, ал. 5 от ТЗ води до неговото отпадане от правния мир. Доколкото договорът е основание за извършените трансакции (престации) между страните, то неговото прекратяване (отпадане), води до задължение даденото по него да бъде върнато на онзи, който го е дал.

Съгласно чл. 306 от Търговския закон, туроператорът не носи отговорност за неизпълнение в случай на непреодолима сила, т.е. той не дължи обезщетения за вреди или неустойки. Той обаче има задължение да уведоми потребителя за настъпването на непреодолимата сила. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на договора се спира. Ако тя продължи толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от договора, тя има право да го прекрати, като отправи съответно изявление до другата страна.

При прекратяване на договорите за туристическо пътуване с обща цена поради непреодолима сила, туроператорът би могъл да се позове на това обстоятелство и да прекрати, съгласно чл. 306, ал. 5 своите договори с подизпълнителите, предоставящи отделните услуги, включени в пакета (превозвачи, хотелиери, ресторантьори, аниматори, екскурзоводи и т. н.), като по този начин за него възниква правото да получи от тези лица средствата, които им е заплатил.

Най-четено

Темите от "Коментари"

Етикети