От 16 юни кандидат-гимназистите подават заявления за първо класиране

DenNews.bg
13.06.2016
размер на текста:

В периода от 16 до 21 юни в работните дни тече срокът за подаване на заявление за участие в първо класиране за учениците след завършен седми клас, положили успешно и двата изпита - по български език и литература и по математика за прием в профилираните и професионалните гимназии.
За улеснение на родителите РИО – Кюстендил е определил две училища-гнезда за подаване на документи. Това ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович“ – Дупница
Работното време на гнездата е:
Всеки работен ден от 8.00 часа до 18.00 часа /без прекъсване/
Класирането за областта се извършва централизирано в РИО – Кюстендил и е достатъчно кандидатите, с родител или настойник, да подадат заявление само в едно от гнездата.

Балообразуване

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:
-да завършват VII клас в годината на кандидатстване;
-да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии (не се отнася за близнака, приет над държавния прием)
-профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането

-за профил "Спорт" се извършва от училището.
-за профили "Хуманитарен", "Природоматематически", "Чуждоезиков", "Технологичен" и "Изкуства", както и за специалностите от професии, е централно за училищата на територията на областта и се извършва от РИО – Кюстендил
-класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
За едно желание се смята кандидатстването за един профил, за една специалност от професия или за една непрофилирана паралелка за всяко заявено училище.

Класирането се извършва в три етапа.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети, в определените срокове или подават заявление за участие в следващ етап на класиране, в определените срокове и места. Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

За незаети се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

 

За участие в І-ви и ІІІ-ти етап на класиране учениците подават следните документи:

Заявление за участие в класиране с подредени желания (образец може да изтеглите от тук или да получите в училището, където се подават документите - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил или ОУ „Христаки Павлович” – Дупница)
Оригинал и копие на удостоверението за завършен VII клас;
Оригинал и копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити (при кандидатстване за профил „Спорт“ или в училище от друга област);
Оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че професиите и специалностите в съответното училище, за което кандидатства ученикът, не са противопоказани на здравословното му състояние (за профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии в професионалните гимназии);
Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, и съдържащ резултата от съответното състезание. С този документ ученикът може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемния изпит по съответния учебен предмет
Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. (при кандидатстване за профил „Спорт“); С този документ ученикът може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемния изпит за проверка на способностите за профил "Спорт".
При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите, след което си ги получават обратно.
Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", подават документите в училището, в което кандидатстват.
I-ви етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в определения срок.
Във II-ри етап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети – тези ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Заявлението се подава в определения срок в училището, в което са приети. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или на по-предно свое желание.
II-ри етап на класиране приключва със записване на приетите ученици в определения срок и обявяване на незаетите места в училището и в РИО.


За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране (посочени по-горе). В заявлението до началника на РИО могат да променят и пренаредят желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.
В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.
Когато след трети етап на класиране записаните в даден профил или специалност са под норматива за минимален брой ученици, началникът на РИО ги насочва по реда на следващите желания към друга паралелка, в която има незаети места или ако няма следващи желания - към паралелка, в която има незаети места.
III-ти етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РИО.
Незаетите места след трети етап на класиране се обявяват в училището и в РИО и за тях може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема.
Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи. Комисия извършва класирането по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РИО.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети