7 300 058 лв. е рамката на бюджет 2016 на община Сапарева баня

DenNews.bg
13.01.2016
размер на текста:

 7 300 058 лв. е общата рамка на проектобюджет 2016 г. на община Сапарева баня, който ще бъде подложен на обществено обсъждане на 15 януари, петък. Проектобюджетът е с над 1 милион отгоре на бюджет’15, който бе в размер 5 950 903 лв.
Общата сума на бюджета за 2016 г. се състои от делегирани от държавата дейности- 2 237 217 лв. и 5 062 841 лв. местни дейности.
Завишаване на собствените приходи е заложен в бюджет 2016 г. в сравнение с предходната година – 4 637 260 лв. към 4 206 150 лв. От тях данъчните приходи за 2015 г. са били в размер на 600 200 лв., а сега са заложени 715 200 лв. От неданъчни приходи миналата година са постъпили 3 605 950 лв., а сега са заложени 3 922 060 лв.
Целевата субсидия от държавния бюджет за капиталови разходи в община Сапарева баня и тази година се запазва на 138 400 лв.
Общата допълваща субсидия от централния бюджет ще бъде 1 772 565 лв. и е завишена в сравнение с предходната година. Общата изравнителна субсидия е запазила размера си – 317 200 лв.
Ето какви цифри се предвиждат по пера:
-Държавни служби – 855 810 лв., сумата е завишена
-Отбрана и сигурност – 492 620 лв. (73 492 лв. през 2015 г.)
-Образование- 1 140 218 лв. (1 341 201 лв. през 2015 г.)
-Здравеопазване – 134 556 лв. (102 660 лв. през 2015 г.)
-Социални подпомагане и грижи – 104 590 лв. (94 332 лв. през 2015 г.)
-БКС, екология, жилищно строителство – 3 277 357 лв. (2 901 213 лв. през 2015 г.)
-Култура-270 321 лв. (417 484 лв. през 2015 г.) НАМАЛЯВАТ
-Икономически дейности и услуги-812 703 лв. (362 778 лв. през 2015 г.)
Значително завишената сума за отбрана и сигурност е 100% държавно финансиране. Тя ще покрие работата на Местна комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обществени възпитатели; работата на денонощни оперативни дежурни; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет
Целевите средства по фонд бедствия и аварии са в размер на 418 330 лв
За образование се предвиждат държавно финансиране в размер на 1 144 100 лв. и общинско финансиране в размер на 197 101 лв. Парите са по-малко в сравнение с предходната година, но те се изчисляват според броя на учениците.
За здравеопазване е заложено държавно финансиране от 125 836 лв. и общинско финансиране от 8 720 лв. Средствата ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища.
За социално подпомагане е предвидено 100% общинско финансиране - 104 590 лв. Средствата се изразходват за клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка и възнагражденията и осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи.
За БКС, екология са планирани 3 277 357 лв., 100% общинско финансиране. Средствата се харчат са ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата, и управление на дейностите по отпадъците, капитално строителство, ремонт и благоустрояване на улици и др.
За култура са предвидени: държавно финансиране - 50 998 лв. и
общинско финансиране -219 323 лв. Единствено в това перо има намаление на средствата. Те ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката на читалищата. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата. От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове и музеи с местен характер.
За икономическите дейности финансирането е 100% общинско - 812 703 лв. Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

„Община Сапарева баня акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в общината”, коментира кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

Публичното обсъждане на прпоектобюджет 2015 г. ще се състои на 15 януари (петък), от 15.00 часа в заседателната зала на общината.

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети