Забрани пазят от пожар житниците в Дупнишко

DenNews.bg
27.06.2014
размер на текста:

Кметът на Дупница Методи Чимев издаде заповед във връзка с настъпването на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината.
Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
Забранява се използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.
Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности, но след предварително уведомяване на РСПБЗН.
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели, и ако установят повреда или липса на същите –да ги възстановят.
Кметовете на кметства и кметските наместници да организират дейността на гасаческите групи в населените места, за които отговарят, и да се извърши инструктаж на членовете на ДСГ и гасаческите групи за действие при пожар, във всички случаи преди включване на формированията в пожарогасителна дейност. Инструктажът да бъде според спецификата на пожара и да се извършва на място от ръководителя на пожарогасителната дейност – представител на РС”ПБЗН”.
-да оборудват и поддържат пунктове със средства за пожарогасене;
-да осигурят транспорт за извозване на групата до мястото на пожара;
-да осигурят техника за заораване и локализиране на мястото до пожара от ЗК и производители.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, трябва да изпълнят следните мерки:
- Да организират и изпълняват изискванията на наредба №Iз-1053 и уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
- Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;
- Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро-защитни ивици – изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:
- пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;
- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;
- Да се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;
- Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания /да определят лице за извършване на инструктаж/. Да изготвят и подпишат протокол за извършен инструктаж;
- Да осигурят дежурство на трактор с водач с прикачен плуг /най-малко четирикорпусен/ при жътва в площ над 100 дка. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка да осигурят дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене;
- Да осигурят земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства;
- Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с РС”ПБЗН”, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
- Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън
Кметовете на кметства и кметските наместници в общината, да изготвят план за действие при пожар с наличните сили и средства на населеното място и да запознаят участниците с него срещу подпис.
Кметовете на кметства и кметските наместници в общината да създадат условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и общината с цел информиране и своевременни действия при забелязано огнище на пожар. При пожар да се обаждат на телефон 112 /единен европейски номер за спешни повиквания/ и в общината на телефон: 0701/5 92 59, GSM 0879/523 474.
При констатирани нарушения се налагат административни наказания и се вземат мерки за възстановяване на вредите на основание чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети