С фалшифицирани подписи са отстранени членове на 40 секции в Дупница от „Атака”

dennews.bg
12.05.2013
размер на текста:

Михаил Мутафчиев бе отстранен пръв като председател на 10-а секция

Председатели и членове на секции в община Дупница от партия Атака са отстранени с фалшифицирани подписи. Това постанави в свое решение, което не подлежи на обжалване Централната избирателна комисия. Ето и пълният текст на решението, публикувано на сайта на ЦИК:

Постъпила е жалба с вх. № 1736-НС от 11.05.2013 г. от Михаил Панайотов Мутафчиев, Любка Асенова Казакова-Ташева, Асен Стоичков Петров, Иван Димитров Ангелов - членове на секционни избирателни комисии в община Дупница, срещу решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, с което без тяхно знание жалбоподателите са били освободени от състава на секционните избирателни комисии, в които са били назначени преди това с решения на РИК № 10 - Кюстендил, и на тяхно място са били назначени други лица.
Към жалбата са приложени: атакуваното решение, предложение вх. № 239 от 10 май 2013 г. за замяна в съставите на СИК от ПП „Атака" и 42 бр. заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, пълномощно в полза на Владислав Кирилов Лехчански и копие от протокол № 17 от 10 май 2013 г. от заседание на комисията.
Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.
От приложените към жалбата копия от решения на РИК № 10 - Кюстендил, протокол от заседание, предложения на представляващия ПП „Атака" за замяна на членове в СИК и заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК се установява, че действително е извършена такава замяна на членове на СИК, за каквато се твърди в жалбата. От приложените към преписката заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК от името на жалбоподателите се установява, че те очевидно не са подписани от тях, така както заявяват те.
С оглед на изложеното се установява, че решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, е издадено в нарушение на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс. За извършената замяна не е налице собствено желание на членовете на СИК (жалбоподателите) да бъдат освободени от състава на съответната комисия. Ето защо атакуваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която е постановено освобождаването на:
Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;
- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;
- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;
- Иван Димитров Ангелов от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.
Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал.3 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, в частта му, с която е постановено освобождаването на:
Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;
- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;
- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;
- Иван Димитров Ангелов от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети