Групата на БСП даде на прокурор бюджет 2013 на община Дупница

dennews.bg
28.03.2013
размер на текста:

Групата общински съветници от БСП в местния парламент внесе жалба в прокуратурата за приетия бюджет за тази година. В сигнала до прокуратурата вносителите настояват решението от 22-и февруари за приемане на бюджета да бъде върнато на ОбС като незаконосъибразно за ново обсъждане.
Това обявиха на пресконференция днес общинският съветник Александър Анин, колегата му от предишния мандат Георги Пехливански и уволнената служителка от община Дупница Весела Монева. Според групата на БСП решението за бюджета за тази година е в прието в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени процесуални нарушения. Освен до прокуратурата, жалбата е била внесена и до областния управител, който е дал препиръка съветниците да внесат сигнал до Сметната палата. Ето и пълният текст на жалбата.
Ето и какви са мотивите за оспорване на решението от страна на БСП.
1. Точка 10. 1. от Решение № 19 от 22.02.2013 г. противоречи на Закона за общинския дълг (ЗОД), както и на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). С тази точка се делегирано правото на Кмета на Община Дупница “за разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.” Съгласно чл. 3 от ЗОД Общински дълг се поема с решение на общинския съвет, като един от компонентите за неговото формиране са и безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз. В този смисъл делегирането на генералното право на Кмета да взима самостоятелно решение за поемането на такъв дълг противоречи на закона, в това число и на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и нарушава принципите на местното самоуправление, както и нашие права като общински съветници да участваме във вземането на определени решения, които представляват отделни актове и следва да бъдат издадени при наличието на конкретна необходимост и надлежна информация.
2. Не са спазени изискванията на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет, регламентиращ, че кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Законът установява, че публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
В тази връзка, Кмета на Община Дупница е насрочил публично обсъждане на 28.01.2013 г., като заповедта, с която е насрочено обсъждането е публикувана на интернет страницата на Община Дупница на 22.01.2013 г. без да е обявено по законоустановения ред и без заповедта да е придружена от надлежна информация за проекта на бюджет за 2013 г., както и в нарушение на законоустановения 7 – дневен срок. Едва на 25.01.2013 г. на интернет страницата на община Дупница е публикувана в три страници информация за проектобюджета на община Дупница за 2013 година и Първоначален план за капиталовите разходи през 2013 година, без да бъдат упоменати формите на участие на заинтересованите лица в производството по окончателното приемане на бюджета.
Нещо повече, съществено е нарушена и процедурата по провеждане на публичното обсъждане, установена в чл.19 на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Дупница (Наредбата), съгласно който проектът за бюджет на общината за съответната година, съставен от Кмета на общината се предоставя за публично обсъждане от местната общност при установените в нея условия. Кметът на общината съгласно Наредбата следваше да изготви и утвърди график за публичното обсъждане и да го обяви пред местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането. Освен това и съгласно наредбата, Кметът на общината следваше да осигури достъп на местната общност до проекта за бюджет – във време и място, удобно за гражданите, както и да определи длъжностни лица, които да оказват съдействие на лицата при запознаване на обществото с проекта за бюджет на общината.
Нормативно установеният ред (чл. 19, ал. 3 от Наредба) за провеждане на публичното обсъждане е то да се проведе по населени места, кметства, бюджетни дейности чрез срещи, пресконференции и дискусионни форуми с участието на граждани, граждански сдружения, ръководители на бюджетни звена, представители на медиите и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
Всичко това не е извършено, въпреки, че е съставлява съществена част от процедурата по подготовка на общинския бюджет, респективно и на решението за неговото приемане. Решението не е мотивирано по отношение на конкретните размери по разходни параграфи, не бе предоставена и поисканата в хода на заседанието от общински съветници информация и разяснение по отделните бюджетни параграфи, което е видно от протокола от заседанието, проведено на 22.02.2013 г.
Всички тези нарушения са съществени, предвид това, че решението, с което се приема общинския бюджет е акт, който засяга права и интереси на всички жители на Община Дупница, в това число и на участващите в процедурата по издаването му. Неговото проектиране, изготвяне и приемане следва да съставляват прозрачни процедури, така както законът изисква, а не извършвани без нужният обществен дебат и без отчитане на обществените потребности и нормативно установените правила.
Не е изпълнено и изискването на чл. 10, ал. 3 от Наредбата, съгласно което кметът на общината има задължение да внесе за сведение в общинския съвет обобщена информация за проекто-бюджета едновременно с внасянето му в Министерство на финансите по реда на чл. 10, ал. 2. Това също не е изпълнено, като част от процедурата по съставяне, обсъждане и приемане на решение, с което да бъде одобрен общинския бюджет.
3. Съгласно чл. 52 от Наредбата отчетът за изпълнение на бюджета на общината за предходната година се приема от общински съвет преди приемането на бюджета за плановата година. А съгласно ал. 5 на чл. 50 от Наредбата публично обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на текущ бюджет по реда, определен в чл.19. Следва да подчертаем, че и до момента отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2012 г. не е представен дори за сведение на обществеността, както и в изпълнение на плановото отчитане съгласно изискванията на закона.
4. Липсата на отчет за предходната година, освен нарушение на правилата за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет, поставя под съмнение размера на разходната част на бюджета за 2013 г., както и размера на бюджетния дефицит. Освен това съставлява и грубо погазване на принципите на достъпност, публичност и прозрачност, който задължава органите при издаването на административни актове да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.
5. Един от нормативно установените в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Дупница реквизити, които следва да се съдържат в Решението на Общинския съвет, с което се одобрява общинския бюджет са “мерки за минимизиране на рисковете от неизпълнение на отделни видове приходи и/или извършване на разходи от източници, за които липсва сигурност, че ще бъдат отпуснати”. Такива в Решение № 19 от 22.02.2013 г. липсват.
Всички изброени нарушения представляват и такива на основния принцип на законност на процеса по издаване на административни актове, съгласно който субектите на административния процес са длъжни да упражняват своите права и свободи, без да вредят на държавата и обществото и на правата, свободите и законните интереси на други лица.
Предвид гореизложеното, Ви молим и настояваме, да упражните правомощията си съгласно закона и да върнете Решение № 19 от 22.02.2013 г. на Общински съвет - Дупница, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА бе приет общинския бюджет за 2013 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане в общинския съвет или да го оспорите пред Административен съд - Кюстендил.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети