Общината проучва два терена за регионалното депо в Дупница

Настоящото градско сметище е изключено като вариант, новите земи ще бъдат обявени едва след като бъдат одобрени

Десислава Панайотова-Янкова
09.07.2012
размер на текста:

Община Дупница проучва два терена за разполагане на регионалното депо, което трябва да бъде изградено за нуждите на Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня и Дупница.
За момента разположението на терените се пази в тайна и ще бъде обявено публично едва след като се установи дали те са годни от гледна точка на преминаване на газопроводи и друга подземна инфраструктура. И на двете площадки са направени геодезическите заснемания, направени са сондажи и в момента се изготвят геоложките и хидрогеоложките доклади.
Според наши източници, единият терен попада в землището на село Джерман.
Единствената категорична информация за момента от общината е, че настоящето градско сметище, разположено над града, е изключено като вариант за регионално депо.
За едната площадка ще се наложи отчуждаване на имоти, а в другия са предложени изцяло общински терени. След приключване на анализите ще се проведе технически съвет, който ще избере площадката за депото и едва тогава ще стане ясно ще се наложи ли отчуждаване на имоти.
За изготвянето на самия проект до момента са извършени голям обем подготвителни дейности, уверяват от община Дупница. Набрана е информация от всички общини за генерираните от тях видове и количества неопасни отпадъци.
В момента се изготвят прединвестиционните проучвания. Проведени са редица консултации с екоминистерството и други заинтересовани страни. Определен е графика за извършване на видовете дейности, който е представен и в МОСВ.
Все още не е избрана фирма, която да изготви инвестиционния проект, но вече са проведени процедури за избор на фирми, които изготвят анализ и оценка на съществуващата ситуация по управление на отпадъците за регион Дупница и избор на сценарий за управление на отпадъците във връзка с проекта; извършване на геоложки, хидрогеоложки и хидроложки доклади; извършване на проучване за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, подготовка на необходимите данни и документи за издаване на решение по ОВОС; изготвяне на формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” приоритетна ОС 2 и на финансов анализ и анализ на разходите и ползите на избрания сценарий във връзка с реализацията на инвестиционния проект.


100 000 лв. за платени до момента

 

Към момента са изплатени 100 000 лв., само авансови плащания, на наетите фирми. В общинския бюджет не са предвидени средства за разходите по горепосочените процедури, затова община Дупница кандидатства пред ПУДООС за финансиране. Получено е съгласие за отпускане на безлихвен кредит от Фонд ФЛАГ, който бе поискан след сесия на ОбС през март, и сумите за предвидените дейности вече са в сметката на общината, обясняват от там.
Изготвянето на идейни и работни инвестиционни проекти ще бъде финансирано по Оперативна програма „Околна среда”.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети